Kollisioner med kaj vid stävtilläggning

Kollisioner med kaj vid stävtilläggning

Under år 2012 har flera kajstudsar vid stävtilläggning med passagerarfartyg som "inte används i internationell trafik" inträffat. Denna kategori utgör företrädelsevis små passagerarfartyg (bruttodräktighet 20-500) i trafik i skärgårdar och hamnar.

En del av dessa olyckor har medfört lätta och i några få fall allvarliga personskador. Någon dödsolycka har dessbättre inte inträffat under den undersökta perioden 2003-2012. Kajstudsarna har i mindre än hälften av fallen resulterat i materiella skador på fartygen. Endast ett av fartygen i denna studie fick en liten läcka vid olyckstillfället. Miljöskador har inte vid något tillfälle uppkommit. 

Utgiven 2013-02-06