Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2019

Transportstyrelsen har tillsammans med Järnvägsgruppen på KTH följt pris- och utbudsutvecklingen på persontrafikmarknaden på järnväg. Samarbetet med Järnvägsgruppen har pågått ett antal år vilket gjort det möjligt att stegvis analysera olika delar av marknadsutvecklingen.

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2019

I årets rapport har vi riktat särskilt fokus mot att ta fram ett mått för resenärers punktlighet. Måttet är tänkt att fungera som en kontrast till det traditionella punktlighetsmåttet, som snarare mäter tågens punktlighet.

Utgiven 2020-11-10