Två generationers regionala trafikförsörjningsprogram

Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft 2012 finns det i Sverige 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dessa är ansvariga för trafikförsörjningen i respektive län.

Två generationers regionala trafikförsörjningsprogram

Ett viktigt dokument de har i uppgift att ta fram är det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I det ska bland annat behovet av och målen för kollektivtrafiken anges.

I samband med att kollektivtrafiklagen trädde i kraft utsågs Transportstyrelsen till tillsynsmyndighet över lagen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över trafikförsörjningsprogrammen.

I rapporten presenteras dels vad som framkommit inom ramen för Transportstyrelsens tillsyn av trafikförsörjningsprogrammen mellan 2012 och 2016, dels hur programmen har utvecklats innehållsmässigt under samma period. Rapporten utgör en del i Transportstyrelsens marknadsövervakning på kollektivtrafikområdet.

Utgiven 2017-06-12