Transportmarknaderna - Transportstyrelsens samlade bedömningar och planerade åtgärder tertial 2 2014

Transportstyrelsen bedriver marknadsövervakning för samtliga trafikslag. Marknadsövervakning ingår i Transportstyrelsens myndighetsuppdrag. Syftet är skapa en väl fungerande marknad med konkurrens på lika villkor.

Transportmarknaderna - Transportstyrelsens samlade bedömningar och planerade åtgärder tertial 2 2014

I den trafikslagsövergripande rapportserien "Transportmarknaderna - Transportstyrelsens samlade bedömningar och planerade åtgärder" redovisas utvecklingen inom ett urval av marknader på transportområdet.

Utgiven 2014-11-24