Transportmarknaderna - Transportstyrelsens samlade bedömningar och planerade åtgärder tertial 1 2014

Transportstyrelsen har i sin övervakning av kollektivtrafikmarknaden iakttagit
olika svårigheter som uppstår i gränsytan mellan det kommersiella och den allmänna upphandlade trafiken.

Transportmarknaderna - Transportstyrelsens samlade bedömningar och planerade åtgärder tertial 1 2014

Det handlar både om möjligheter för kommersiella initiativ att driva verksamhet jämte upphandlad trafik, men även den upphandlade trafikens expansion på den regionala arenan. Vidare stiger kostnaderna mer än resandet inom den offentligt subventionerade trafiken . Med anledning av dessa iakttagelser planerar Transportstyrelsen
framöver att bland annat närmare analysera underlagen till olika beslut om allmän trafikplikt.

Utgiven 2014-06-25