Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät – analys av utbud och efterfrågan på tågresor

Transportstyrelsen har under ett antal år arbetet tillsammans med Järnvägsgruppen vid KTH i syfte att analysera utvecklingen av priser och utbud på marknaden för persontransporter på järnväg.

Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät – analys av utbud och efterfrågan på tågresor

Följaktligen finns det en detaljerad beskrivning av hur utbudet av tågtrafik ser ut. Däremot saknas en motsvarande beskrivning av efterfrågan. Det här uppdraget syftar till att ta fram en metod för att kunna beskriva efterfrågan på regionala och interregionala tågresor och sedan illustrera denna efterfrågan som resandeflöden på järnvägsnätet i Sverige.

Resultaten enligt den modell Järnvägsgruppen utvecklat visar att det regionala resandet är störst inom storstadsregionerna och det interregionala resandet är störst mellan storstadsregionerna. Sammantaget går det att se att resandeflödena är koncentrerade till linjer med ett konkurrenskraftigt utbud och ett stort resandeunderlag.

Utgiven 2019-04-16