Kalkylen måste gå ihop

En rapport om rederiers syn på sina finansieringsmöjligheter
i arbetet för en grönare sjöfart.

Kalkylen måste gå ihop

Det finns tydliga politiska ambitioner om att sjöfarten ska minska sina utsläpp av växthusgaser och frågan om hur omställningen ska finansieras är central. 

De ekonomiska och finansiella hinder som rederierna möter i arbetet för en grönare sjöfart grundar sig i dagsläget främst i att alternativa drivmedel och investeringar i fartyg och utrustning med hög miljöprestanda är betydligt dyrare än konventionella motsvarigheter. Dessutom saknas en vilja bland transportköpare att betala mer för grönare transporter. Kalkylen går helt enkelt inte ihop.

För att få en tydligare bild av svenska rederiers finansieringsmöjligheter i arbetet för en mer klimatvänlig sjöfart har Transportstyrelsen intervjuat femton rederier om deras syn på dessa.

Utgiven 2021-06-30