Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2019

Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2019

Enligt SERA-direktivet ska Transportstyrelsen regelbundet fråga företrädare för användare av järnvägstjänster om hur de ser på järnvägsmarknaden. För att leva upp till detta krav har myndigheten låtit genomföra en kvalitativ marknadsundersökning bland godstransportköpare. Denna rapport baseras på resultaten från den undersökningen.

Undersökningen visar att godstransportköparna generellt har en positiv inställning till att frakta sina varor på järnväg. Särskilt fördelaktigt upplevs det vara vid längre sändningar av tungt och volymkrävande gods. Bland annat på grund av hårdare interna hållbarhetskrav uttrycker majoriteten av godstransportköparna ambitioner att öka andelen gods på järnväg i framtiden. Det är dock inte alltid som dessa ambitioner upplevs vara möjliga att förverkliga. Även om miljöperspektivet ökat i betydelse anses det ensamt inte vara skäl nog att flytta en sändning från väg till järnväg. Istället uppger godstransportköparna att det också behövs att järnvägen blir mer konkurrenskraftig vad gäller transportkostnad samt aspekter kopplade till flexibilitet, tillgänglighet och tillförlitlighet.

Utgiven 2020-10-07