Effekterna av strängare svavelkrav

En första delrapport över effekter på marknadens agerande, förändringar i transportmönster och överflyttningar mellan transportslag.