Riskbedömning avseende bromsblock av komposit under svenska vinterförhållanden

Riskbedömning avseende bromsblock av komposit under svenska vinterförhållanden

I rapporten belyses de risker som uppstår vid användandet av kompositbromsblock under vinterförhållanden samt riskernas konsekvenser och allvarlighetsgrad. Risker belyses både ur teknisk och operativ synpunkt. Vidare ges en sammanfattning av resultat från de tester som genomförts och en rad säkerhetshöjande åtgärder identifieras för vidare utredning.

Engelsk version

Risk assessment regarding composite brake blocks during Swedish winter conditions

Relaterade rapporter

Utgiven 2020-09-23