Vätgas och luftfart

Är vätgas svaret på flygets klimatpåverkan?

Vätgas och luftfart

Flygbranschen är i stort behov av att hitta miljöanpassade metoder för framdrift som erbjuder lösningar på dagens fossilberoende flygtransporter. Vätgasframdrivning anses ha betydande potential för att minska transportsystemets klimatpåverkan och ansträngningarna för att utveckla kommersiella vätgasdrivna flygplan har därför intensifierats under senare år.

Transportstyrelsen har därför sett ett behov av att ta fram ett kunskapsunderlag på området. Detta har gjorts inom ramen för myndighetens marknadsövervakning.

Utgiven 2021-06-28