Flygtendenser nr 3 2010

Chicagokonventionen kom till den 7 december 1944 och undertecknades initialt av 52 stater, däribland Sverige. Chicagokonventionen är den centrala konventionen på luftfartens område.

Genom Chicagokonventionen bildades International Civil Aviation Organization, ICAO , som idag har 190 medlemsstater. ICAO, medhuvudsäte i Montreal, Kanada, bildades formellt 1947 och har som uppgift att främja utvecklingen av internationell civil luftfart, särskilt genom att ta fram internationella standarder och rekommendationer på luftfartens område. Medlemsstaterna åtar sig att implementera de standarder och rekommendationer för den internationella civila luftfarten som har fastställts och som finns i bilagor (annex) till Chicagokonventionen.

I Sverige har dessa implementerats genom EU-förordningar, luftfartslagen, luftfartsförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2011-05-12