Händelserapportering och sekretess

Händelserapporter som kommit in till Transportstyrelsen är i regel sekretessbelagda genom olycksutredningsförordningen (EU) nr 996/2010, händelserapporteringsförordningen (EU) nr 376/2014 eller genom den svenska offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Händelserapporter får inte lämnas ut eller användas för andra ändamål än säkerhetsutredning eller för annat som syftar till att förbättra flygsäkerheten.

Rapportörens vilja att rapportera in händelser är central för att kunna säkra tillgången till framtida information och förebygga olyckor och tillbud. Sekretessen bygger på händelserapporteringens bakomliggande syfte, det vill säga att förhindra framtida olyckor och tillbud.

Praxis från Kammarrätten i Jönköping visar att sekretesskyddet för händelserapporter är mycket starkt, se bland annat kammarrättens dom den 20 februari 2013 i mål nr 3835-12, kammarrättens dom den 8 januari 2013 i mål nr 3536-12 och kammarrättens dom den 10 september 2012 i mål nr 2594-12. Domarna kan beställas genom e-post till: kammarrattenijonkoping@dom.se.

Undantag från sekretessen

När det finns ändamål i den internationella eller den svenska lagstiftningen som uppväger de ogynnsamma effekter ett utlämnande kan ha för framtida utredningar kan ett utlämnande bli aktuellt. Ett eventuellt utlämnande prövas då mot antingen de europeiska förordningarna (EU) nr 996/2010 eller (EU) nr 376/2014 eller de svenska sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De svenska sekretessbestämmelserna innehåller skydd för rapportören och enskildas affärs- och driftförhållanden.

Ansökan om tillgång till information från det europeiska centrala upplaget

Enligt (EU) nr 376/2014, artikel 10, får berörda parter som förtecknas i bilaga II till förordningen ansöka om tillgång till viss information som finns i det europeiska centrala upplaget.
Formulär för ansökan om information finner du här. Ansökan skickas till asr@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!