Pågående forskning för de transportpolitiska målen

På den här sidan presenterar vi några exempel på genomförda och pågående projekt. Vill du få mer information om pågående och avslutade forskningsprojekt vänd dig till våra kontaktpersoner.

Lightice

Transportstyrelsen ser ett behov av ny kunskap om lättviktsmaterial inom sjöfarten. Resultatet ska bl.a. användas i arbetet med regelgivning kring nya lättviktsmaterial i fartygsskrov.

Antal skador och livskvalitetsförlust

Det finns ett behov av nya utfallsmått och metoder för att följa skadeutvecklingen inom Järnvägen. Resultatet ska bidra till att utveckla myndighetens regelgivning och tillsynsverksamhet.

Att mäta hälsoförluster till följd av trafikolyckor

Genom att ta fram nya hälsotal i samband med trafikolyckor stärks myndighetens arbete med bl.a. regelgivning och samhällsekonomiska analyser.

Förbättrad flygvägsberäkning med hjälp av radarspår

Transportstyrelsen ser ett behov av att utveckla nuvarande modell för flygvägsberäkningar. Resultatet ska bidra till att förbättra modellen genom bättre uppskattningar av de verkliga flygvägarna och flyghöjderna i Sverige för ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan.

Förekomst av tributyltenn (TBT) på fartygs- och fritidsbåtsskrov samt framtagning av bedömningsgrunder

Ny kunskap om hur vanligt förekommande kemikalien TBT är på fritidsbåtar och fartyg bidrar till att stärka myndighetens arbete i åtgärdsprogrammet för havsmiljön.

Myndighetsutövning och reglering i relation till utvecklingen av automatiserad trafik och innovationskraft

Transportstyrelsen ser ett behov av kunskap om hur regelgivning kan utvecklas för att bättre bidra till att utvecklingen av automatiserad trafik går i önskvärd riktning samtidigt som innovationskraft och utvecklingen inte hämmas.

Utveckling av bedömningsmetoder gällande körkortstillstånd för personer med ADHD

Ny kunskap om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som exempelvis ADHD, påverkar körkortslämplighet och resultatet ska bidra till bättre bedömningar av körkortslämplighet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utvärdering av riskutbildningen för motorcyklister

Transportstyrelsen ser ett behov av att utvärdera den nuvarande riskutbildningen för motorcyklister för att se om det finns ett behov av ytterligare åtgärder för att stärka riskutbildningen så att färre motorcyklister skadas i trafiken.

Utveckling av organisationers säkerhetskultur

Ny kunskap om vad som får en organisations säkerhetskultur att förändras och utvecklas och resultatet ska stärka Transportstyrelsens arbete och leda till ökad säkerhetskultur hos aktörerna på transportområdet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!