Organisation

Transportstyrelsen finns på 12 orter i landet och vi har idag cirka 2000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. 

Huvudkontoret ligger i Norrköping och där arbetar generaldirektören. Transportstyrelsen har totalt nio avdelningar: 

Avdelningar

Avdelning Ekonomi ansvarar för styrning och samordning av myndighetens ekonomi, verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, upphandlingar, lokalförsörjning samt arbetsplatsservice.

Avdelningens ca 50 medarbetare finns i Borlänge, Kista, Norrköping och Örebro.

Ekonomi består av följande enheter:

 • Controllerenheten
 • Inköpsenheten
 • Lokalförsörjningsenheten.

Avdelningen Fordonsinformation ansvarar för ärendehantering inom fordons-, skatte och avgiftsområdet och däri ligger även ansvaret att besvara frågor från allmänheten. Därtill ansvarar avdelningen för fordonsregistrering och tillhandahållande av registreringsskyltar samt ursprungskontroll av fordon.

Avdelningen producerar och distribuerar exempelvis körkort, färdskrivarkort och yrkeskompetensbevis och ansvarar för registrering och inskanning av inkommande handlingar till myndigheten samt utskick av handlingar från myndigheten.

Avdelningen består av cirka 450 medarbetare och är indelad i sex enheter (Staben, Vägtrafikregistret, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst) och är lokaliserade på kontor i Arjeplog, Borlänge, Visby och Örebro.

It-avdelningen stöder Transportstyrelsens samtliga avdelningar både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar bland annat med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system.

De flesta av it-avdelningens cirka 300 medarbetare finns i Örebro men även i Borlänge och Norrköping.

Avdelning It är fördelat på fem enheter med tillhörande sektioner:

 • It-stab
  • Ledningsstöd
  • Strategi
 • It-säkerhet
  • It-säkerhet
  • Cybersäkerhet
 • Utveckling och förvaltning 1
  • Fordonsregister
  • Fordonsuppgifter
  • Beslutssystem skatter och avgifter
  • Uppbörd och sidoordnad bokföring 1
  • Uppbörd och sidoordnad bokföring 2
  • Trängselskatt och infrastrukturavgifter
  • Väg och järnväg (teknik, väg och trafikant)
  • Väg och järnväg (Yrkestrafik)
  • Person och produktion
 • Utveckling och förvaltning 2
  • Sjö- och luftfart
  • Körkort
  • Webb, ekonomi och personal
  • Ärendehantering
  • Ärendehantering 2
  • Dataanalys
  • Effektiv systemutveckling.
  • Integration
  • Batch
 • Infrastruktur och drift
  • Process- och Verksamhetsstöd
  • Servicedesk
  • Digital arbetsplats
  • Identitet och behörighet
  • Applikationsdrift
  • Serverdrift
  • Infrastrukturdrift

Avdelning Juridik ansvarar för styrning och samordning av myndighetens juridiska frågor samt myndighetens registratur, växel och receptionerna i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Avdelningens cirka 100 medarbetare finns huvudsakligen i Borlänge, Kista, Norrköping och Örebro.

Juridik består av följande enheter:

 • Juridik gemensam
 • Juridik sjöfart
 • Juridik luftfart
 • Juridik väg
 • Juridik spårtrafik
 • Registratur

Avdelning Kommunikation ansvarar för styrning och samordning av myndighetens kommunikationsfrågor och kanaler för intern och extern kommunikation, samt myndighetens varumärke, den grafiska profilen och användargränssnitt för webb och e-tjänster.

Avdelningen ansvarar för begriplighets-, tillgänglighets- och användbarhetsfrågor i alla våra kanaler. Vi finns i Borlänge, Norrköping och Örebro och har 23 medarbetare.

Kommunikationsavdelningen har följande enheter:

 • Media och webb
 • Kommunikationsstöd

Körkortsavdelningen prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Avdelningen ansvarar också för utveckling och förvaltning av it-system inom körkortsområdet. Vi har 370 medarbetare och finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Örebro och Kista. 

Avdelningen består av fyra enheter. 

Enhet Stab

Staben planerar, samordnar och följer upp avdelningens verksamhet. Staben ska också se till att avdelningen har väl fungerande lednings- och stödprocesser.

Enhet Kundtjänst

Enheten besvarar frågor från allmänheten kring körkort och andra körkortsrelaterade ärenden samt handlägger och beslutar i ansökningsärenden med given praxis.

Enhet Utredning

Enheten utreder och beslutar i alla ärenden som kräver särskilda överväganden. Man svarar för den medicinska och personliga lämplighetsprövningen på körkortsområdet och företräder myndigheten i förvaltningsdomstol efter delegering från HK Juridik.

Enhet Utveckling

Enheten har en huvudsaklig inriktning på verksamhetsstrategi, verksamhetsutveckling och förvaltning inom avdelningens verksamhetsområden. På enheten finns ett stort antal arbetsuppgifter och till viss del varierar de utifrån vilka uppdrag och projekt som avdelningen för tillfället driver eller deltar i.

Avdelning Personal bidrar till myndighetens mål och vision genom att ansvara för styrning och samordning av myndighetens personalpolitik och den gemensamma statliga arbetsgivarpolitiken.

Vi vill skapa förutsättningar för alla att göra ett gott arbete genom vår styrande, stödjande och utvecklande funktion. Vårt fokus är att utveckla människor, relationer och verksamhet. En förutsättning är en god arbetsmiljö som främjar hälsa, allas delaktighet och lika villkor.

Personal består av en enhet, personalenheten samt en funktion som utgör ledningsstöd. Vi är 24 personer på vår avdelning. Verksamheten är placerad vid våra tre huvudorter; Borlänge, Norrköping och Örebro.

Sjö- och luftfartsavdelningen utformar regler, prövar och ger tillstånd och utövar tillsyn.

Vi för statistik över olyckor, tillbud samt för trafikutvecklingen inom den civila luftfarten. Vi arbetar för en effektiv flygmarknad med en sund konkurrens och kontrollerar att utländska fartyg i svenska farvatten uppfyller de regler som gäller i Sverige.

Vi finns i Norrköping, Kista, Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall och har 375 medarbetare.

Organisationsschema (jpg, 2,2 mB)

Avdelning Strategisk utveckling och förvaltning bistår Transportstyrelsens ledningsgrupp med styrning och utveckling av verksamheten. Det gör vi genom att ha fokus på myndighetsgemensam verksamhetsutveckling och myndighetsövergripande strategiska frågor.

Vårt främsta uppdrag är att skapa förutsättningar för övriga avdelningar att uppnå myndighetens mål genom att vara styrande, stödjande och samordnande. Vi ska också driva på utvecklingen inom ett antal strategiska områden, exempelvis ledningssystem och processer, kund- och digitaliseringsfrågor och informationsförvaltning. Myndighetens dataskyddsombud finns på avdelningen.

På avdelningen finns en enhet som består av en stab samt tre sektioner:

 • Informationshantering
 • Kunddriven utveckling
 • Utvärdering och analys

Avdelningen har cirka 55 medarbetare som är placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Väg och järnväg utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Vi finns på 11 orter. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Göteborg, Solna och Umeå. Vi har cirka 360 medarbetare.

Väg och järnväg har följande enheter och sektioner:

 • Trafikant, har fem sektioner: Strategisk analys, Trafikantregler, Förarutbildning, Förarprövning och Prövning trafikant.
 • Gemensamma funktioner, har tre sektioner: Internationell samordning, Stab och Verksamhetsutveckling. 
 • Teknik väg, har sex sektioner: Regler vägteknik, Regler fordonssäkerhet, Regelinformation och undantag, Tillsyn vägteknik, Typgodkännande efterlevnad, Typgodkännande certifiering. 
 • Yrkestrafik, har sex sektioner: Yrkestrafikregler, Taxiförare, Taxiföretag, Gods och buss, Kör- och vilotider och Vägkontroll.
 • Spårtrafik, har fem sektioner: Spårtrafikregler, Marknad spårtrafik, Spårtrafiksäkerhet tillstånd, Spårtrafiksäkerhet tillsyn och Teknik spårtrafik.

Transportstyrelsens organisation

Organisationsschema (jpg, 92 kB)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!