Allmänt anrop utanför VTS-områden

Olika fartyg kan mötas oväntat (JPEG-fil, 18 kB) Oväntat möte?


Utanför de fastställda VTS-områdena finns det ingen aktiv övervakning av trafiken, men det bedöms ändå finnas ett behov av att informera om lokala fartygsrörelser t.ex. före passage av smala farledsavsnitt eller före ankomst till eller avgång från en hamn.

Genom AIS (Automatic Identification System) finns också möjlighet att fartyg kan se varandra på ett tidigt stadium och därmed planera för en säker framfart. Samtliga fartyg är dock inte skyldiga att vara utrustade med AIS och en grafisk display är ännu inte obligatoriskt till AIS. Detta kan leda till oväntade möten och tillbud i trånga passager där det inte finns utrymme för fartyg att mötas.

För att förbättra säkerheten för navigeringen och för att minska risken för tillbud, kollision och andra sjö- och miljöolyckor utanför VTS-områden, så rekommenderar Transportstyrelsen att fartyg gör allmänt anrop för att säkerställa att den närbelägna trafiken får information om att farleden används.

Anropen betraktas som säkerhetsinformation och därför används VHF-kanal 16 i de fall då det inte finns något närbeläget VTS-område med andra lämpliga VHF-kanaler. Då fartygen behöver kontakta varandra för att utväxla ytterligare information ska övergång ske till lämplig trafikkanal på VHF.

Rekommendationen gäller för

 • fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer eller med en längd av 45 meter eller mer, samt
 • bogserande fartyg som tillsammans med släpet har en längd av 45 meter eller mer.

Övriga fartyg, som är utrustade med VHF-telefonianläggning, bör passa angiven VHF-kanal och delta i rapporteringen om omständigheterna gör det lämpligt.

Vad ska rapporteras?

Befälhavaren eller det fartygsbefäl som ansvarar för framförandet av fartyget bör 

 1. i god tid före avgång från kaj eller ankarplats i anslutning till farleden och vid hela passagen lyssna på angiven VHF-kanal som anges för en hamn, ett område eller angivna rapporteringspunkter,
 2. göra ett allmänt anrop omedelbart före avgång från kaj eller ankarplats i anslutning till farleden och då rapporteringspunkter passeras och lämna följande uppgifter:
  a. anrop och berörd VHF-kanal
  b. fartygstyp och fartygsnamn
  c. namn och geografiskt läge på rapporteringspunkt eller avgångsplats
  d. avsedd färdväg och eventuell riktning, och
  e. destination.

Eventuellt kan tidsangivelse läggas till då passage inte sker i omedelbar anslutning till anropet.

Uppgifterna ska lämnas på engelska för att informationen ska nå alla - även de utländska fartygen.

Det är viktigt att samtliga fartyg som trafikerar nämnda hamnar får information om och deltar i rapporteringen så att fartygen kan framföras på ett så säkert sätt som möjligt.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!