Zoner inlandssjöfart

Fartyg som byggs och utrustas för inlandssjöfart tillåts bara trafikera vattenområde som har definierats som inre vattenvägar. Av fartygets gemenskapscertifikat ska det framgå vilka zoner som fartyget får trafikera.

De inre vattenvägarna delas in i zoner. Zonindelningen motsvarar fartområdesindelningen.

Det finns fyra zoner, zon 1, 2, 3 och 4; vilka definieras av våghöjd och där zon 1 har de största vågorna och zon 4 de minsta.

Det är medlemsstaterna som bestämmer vilka vattenområden inom deras respektive territorium som klassificeras som inre vattenvägar och vilken zon respektive vattenområde ska tillhöra.

 • Zon 1: Den signifikanta våghöjden uppgår till högst 2,0 meter.
 • Zon 2: Den signifikanta våghöjden uppgår till högst 1,2 meter.
 • Zon 3: Den signifikanta våghöjden uppgår till högst 0,6 meter.
 • Zon 4: Vindvågor förekommer inte.

Med signifikant våghöjd avses här den genomsnittliga höjden, mätt från vågdal till vågkam, på de 10 % av vågorna som har störst höjd bland det totala antalet vågor i vattenområdet observerade under en kort period.

Zoner i Sverige

karta som visar Sveriges inre vattenvägar markerade i olika färger för de olika zonerna (klicka för större bild)
Sveriges zoner på karta, klicka på kartan för större bild.

I ett inledande skede har följande svenska vattenområden klassificerats som inre vattenvägar:

Zon 1

 • Sjön Vänern, i söder begränsad av latitudparallellen genom Bastugrunds kummel.
 • Göta älv och Rivöfjorden, i öster begränsade av Älvsborgsbron, i väster av longitudparallellen genom Gäveskärs fyr, och i söder av latitud­parallellen genom Smörbådans fyr.

Zon 2

 • Göta älv, i öster begränsad av Götaälvbron, i väst begränsad av Älvsborgsbron.

Zon 3

 • Trollhätte kanal och Göta älv, från latitudparallellen genom Bastugrunds kummel till Götaälvbron.
 • Sjön Mälaren.
 • Stockholms hamnar, i nordväst begränsade av Lidingöbron, i nordost av en linje genom fyren Elfviksgrund i bäring 135-315 grader, och i söder av Skurubron.
 • Södertälje kanal och Södertälje hamnar, i norr begränsade av Södertälje sluss, och i söder av latitudparallellen N 59 09,00.

Det är alltså bara på dessa vattenområden det är möjligt att bedriva trafik med fartyg certifierade för inlandssjöfart. Se karta över zonerna i Sverige.

Hur beslutas vilken zon ett svenskt vattenområde hör till?

För att kunna bestämma vilka vattenområden som ska kunna klassificeras som inre vattenvägar, och vilken zon det ska tillhöra, krävs en analys av de sjötillstånd som förekommer i området.

Transportstyrelsen har i ett första skede valt att klassificera ovanstående områden då näring visat störst intresse för dessa. Det pågår nu en analys av vissa kustområden vilket kan resultera i att ytterligare vattenområden kommer att klassificeras som inre vattenvägar.

Zoner i Europa

Zonindelningen för övriga EU-länder framgår av bilaga 1 till direktiv 2006/87/EG.

Se den europeiska zonindelningen samlad på en karta.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!