Inflaggning

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska flagga in ett fartyg som är certifikatspliktigt till Sverige.

Svensk flagg står för kvalitet. Svensk flagg är mycket högt rankad internationellt och upprätthåller alltid högsta möjliga nivå. Sverige finns med på Paris MOU:s vita lista, på Tokyo MOU:s grå lista samt omfattas av den amerikanska kustbevakningens Qualship 21 Program.

Anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg

Nu kan du skicka in din anmälan direkt på webbplatsen

Vänligen notera att blanketten för att skicka in en anmälan om certifiering vid inflaggning av fartyg i nationell sjöfart har ersatts med ett formulär du nu kan fylla i direkt på webbplatsen.

För att kunna certifiera ett fartyg som ska flaggas in till Sverige behöver Transportstyrelsen få en anmälan samt relevant information och dokumentation. Anmälan görs med en av följande:

Fartygets ägare/redare ska skicka in anmälan och relevant dokumentation minst 20 arbetsdagar innan ett inflaggningsmöte kan hållas. Vanligen behöver åtminstone följande framgå av dokumentationen:

  • beskrivning av den planerade verksamheten samt dess risker,
  • certifikat,
  • mätbrev,
  • fartygets utformning (GA),
  • underlag som visar att fartygets utrustning är rattmärkt (endast fartyg som går i internationell trafik),
  • tidplan

Ytterligare information och dokumentation kan vara nödvändig i det enskilda fallet.

Notera att en anmälan krävs bara för certifikatspliktiga fartyg. För mer information om vilka fartyg som behöver certifikat, se certifikatsguiden. Du kan också läsa mer under sidorna om certifikat.

Inflaggningsmöte

När anmälan har kommit in till Transportstyrelsen kommer ett inflaggningsmöte att planeras in. Mötet kommer att genomföras tidigast två veckor efter det att Transportstyrelsen har fått in all nödvändig dokumentation.

För tillsyn i samband med en inflaggning kommer en grundavgift på 12 000 tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Transportstyrelsen behöver inför mötet uppgifter om vilka som kommer att representera fartygets ägare/redare vid mötet. Om fartygets ägare/redare har anlitat en erkänd organisation (klassificeringssällskap) bör representanter från den erkända organisationen delta på mötet. Vid mötet deltar handläggare och fartygsinspektör från Transportstyrelsen.

Tillsyn och besiktning

Enligt svensk lagstiftning ska vissa fartyg förses med certifikat och andra tillstånd för att få användas inom sjöfart. För att fartyget ska kunna certifieras behöver det genomgå besiktningar och kontroller vilket Transportstyrelsen är ansvariga för. I vissa fall kan man anlita andra tillsynsaktörer som Transportstyrelsen ingått avtal med ex. erkända organisationer (klassificeringssällskap).

Erkända organisationer

Transportstyrelsen har överlåtit en stor del av sin flaggstatstillsyn till erkända organisationer. Transportstyrelsen har avtal med fem erkända organisationer som precis som Transportstyrelsen får utöva tillsyn och utfärda certifikat för svenska fartyg i enlighet med internationella överenskommelser (konventioner och koder) samt relevant EU-lagstiftning.

Läs mer om erkända organisationer.

Nationell sjöfart

För fartyg i nationell sjöfart som flaggas in från och med den 1 juni 2017 gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart. De nya föreskrifterna innebär att du som är ägare får ett tydligare ansvar för att säkerställa att fartyget uppfyller de krav som gäller.

Läs mer om de nya reglerna för nationell sjöfart.

Bemanning och beslut om säkerhetsbesättning

Förutom EU-medborgare får STCW-behörig sjöpersonal från Filippinerna och Indien arbeta ombord på svenska fartyg om de har giltiga endorsements från Transportstyrelsen.

För att få framföra ett fartyg krävs ett beslut som säkerhetsbesättning, eller för de fartyg som inte ska ha säkerhetsbesättning, att kraven i Transportstyrelsens bemanningsföreskrifter är uppfyllda. Om fartyget inte är registrerat kan Transportstyrelsen utfärda ett förhandsbesked för beslut om säkerhetsbesättning. För att kunna utfärda ett beslut om säkerhetsbesättning måste fartyget vara registrerat och ha svensk registerbeteckning.

Läs mer om bemanning och ansökan om beslut om säkerhetsbesättning.

Registrering av fartyg

Alla svenska fartyg som har en största längd överstigande 24 meter är att anse som skepp och ska registreras i fartygsregistrets skeppsdel.  Alla båtar som har en största längd av minst 15 meter, samt båtar som har en största längd av minst 5 meter och används yrkesmässigt ska registreras i fartygsregistrets båtdel. För att kunna registrera fartyget behöver Transportstyrelsens sjöfartsregister få en anmälan och nödvändig dokumentation, t.ex. avregistreringsintyg och köpebrev.

Blanketter och ytterligare information hittar du under sidorna om fartygsregistret.

Avgifter, tonnageskatt och sjöfartsstöd

För tillsyn i samband med en inflaggning kommer en grundavgift att tas ut samt en löpande avgift enligt tidsbaserad avgift.

Att registrera ett fartyg och ha det registrerat i Sverige är förenat med avgifter.

Tonnageskatt

Sverige har ett system för tonnageskatt vilket innebär att rederiernas inkomst bestäms schablonmässigt utifrån nettodräktigheten, dvs. last- och passagerarkapaciteten på rederiets tonnage. Systemet medför att rederierna betalar skatt på sitt faktiska tonnage, oberoende av vinster och förluster i verksamheten. Beräkning av tonnageinkomst och ansökan görs Skatteverket.

Sjöfartsstöd

I Sverige finns ett statligt system för sjöfartsstöd till rederier med svenskflaggade fartyg. Sjöfartsstödet är ett bemanningsstöd och lämnas till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst samt arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. Beslut om sjöfartsstöd fattas av delegationen för sjöfartsstöd som är ett självständigt organ inom Trafikverket.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!