Försäkringscertifikat för oljetransport

Fartyg som transporterar mer än 2000 ton olja som bulklast, ska ha en försäkring eller ha annan betryggande säkerhet ställd som täcker ansvaret vid en eventuell olycka. Det framgår av 10 kap. 12-13 §§ sjölagen (1994:1009).

För att visa att försäkringsskyldigheten har fullgjorts ska fartygets ägare ansöka om ett certifikat.Transportstyrelsen utfärdar från och med den 3 september 2013 certifikat som visar att försäkringsskyldigheten har fullgjorts. Certifikatet ska medföras ombord på fartyget.

Intyg från försäkringsbolaget

Om fartyget inte ägs av staten ska ett intyg från försäkringsbolaget bifogas ansökan om försäkringscertifikat för oljetransport. Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska och innehålla följande uppgifter:

  • Fartygets namn, nationalitet och särskiljande nummer eller bokstäver.
  • Hamn som fartyget är registrerat i.
  • Fartygsägarens namn och adress.
  • Försäkringsbolagets namn och adress.
  • Uppgifter om att försäkringen täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 § första stycket i Sjölagen.
  • Uppgifter om att försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom till Transportstyrelsen, om inte certifikatet har skickats till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Skicka ansökan om certifikat 

Ansökan om certifikat ska skickas till Transportstyrelsen. Ansökningsblankett. Ansökan ska ha kommit Transportstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före önskad giltighetsperiod för certifikatet.

Ytterligare information

Jimmy Hellman
Tel. 010-495 60 11
E-post jimmy.hellman@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!