Krav på att rapportera ankomstanmälan och farligt godsanmälan gäller inte för 

 • fartyg som endast går på inrikes resor i fartområde D och E,
 • fiskefartyg, traditionsfartyg och fritidsbåtar med en längd under 45 meter,
 • örlogsfartyg, militära hjälpfartyg och andra fartyg som ägs eller används av en medlemsstat i EU och som används för allmännyttiga och icke-kommersiella ändamål,
 • fartyg med en bruttodräktighet under 1000 med bunkerolja ombord.

Krav på avfallsanmälan och särskilt att rapportera förhandsanmälan om avlämning av sludge, oljehaltigt länsvatten och oljerester gäller inte för

 • fiskefartyg
 • fartyg vars avfallsmängder fyller mindre än en fjärdedel av uppsamlingstankens volym,
 • fartyg som går i nationell skärgårdstrafik, arbetsfartyg, taxibåtar och fiskefartyg och liknande som har ombord mindre mängder avfall som det är orimligt att avlämna till mottagningsanordning,
 • fartyg som har intyg om undantag från obligatorisk avfallslämning för aktuell hamn, utfärdat eller godkänt av Transportstyrelsen,
 • om fartyget har i drift ett behandlings- och kontrollsystem för länsvatten enligt 5 kap. 5–8 §§ TSFS 2010:96.

Krav på avfallsanmälan och särskilt att rapportera förhandsanmälan om avlämning av toalettavfall samt fast avfall gäller inte för

 • fartyg i nationell skärgårdstrafik, arbetsfartyg, taxibåtar, fiskefartyg och liknande och
 • fartyg som har intyg om undantag från obligatorisk avfallslämning för aktuell hamn, utfärdat eller godkänt av Transportstyrelsen.