Beroende på vad som ska rapporteras kan det finnas skillnader mellan vilka fartyg som är rapporteringsskyldiga. Därför är det nedan beskrivet med utgångspunkt från vilken anmälan som ska göras.

Ankomstanmälan

Fartyg med en bruttodräktighet av minst 300 och fiskefartyg, traditionsfartyg och fritidsbåtar med en längd av 45 meter eller mer, och som är på väg till en svensk hamn eller ankarplats inom svenskt sjöterritorium är skyldiga att rapportera ankomstanmälan.

Farligt godsanmälan

Fartyg med farligt eller förorenande gods som avgår från en svensk hamn eller ankarplats eller som kommer från en hamn utanför EU och är på väg till en svensk hamn eller ankarplats ska oavsett storlek rapportera farligt eller förorenande gods.

 

Fartyg med en bruttodräktighet av 1000 eller mer och som har bunkerolja ombord är enligt EU-direktiv 2002/59/EG skyldiga att göra en farligt godsanmälan. På grund av systemtekniska skäl inom hela EU så är det ännu inte möjligt att rapportera bunkers och tills vidare är det inte något krav att fartyg ska rapportera sin bunker.

Avfallsanmälan

Fartyg som anlöper en svensk hamn ska förhandsanmäla avlämning av:

  • sludge, oljehaltigt länsvatten och oljerester,
  • lastrester av skadliga flytande ämnen i bulk,
  • lastrester av skadliga ämnen i förpackad form,
  • toalettavfall och
  • fast avfall.

Läs mer om de bakomliggande kraven för

Hamnstatskontroll (ATA/ATD-anmälan)

Utländska fartyg som anlöper svenska hamnar ska rapportera faktisk ankomsttid (ATA) och faktisk avgångstid (ATD) till MSW.

Läs mer om detaljer under punkt 10 och 11.

Anmälan om utökad inspektion

Läs mer om detaljer under punkt 12-15..

Förhandsanmälan om sjöfartsskydd

Fartyg med en bruttodräktighet över 500 som avser att anlöpa svensk hamn ska lämna förhandsanmälan om sjöfartsskydd till Kustbevakningen. 

Läs mer om detaljer på Kustbevakningens hemsida.