Sjöfartsverket har utvecklat en automatisering av ATA/ATD-rapporteringen, dels via fartygens AIS, dels via tidsangivelsen i lotsens rapportering för de fartyg med utländsk flagg som har lots. Innebörden av detta är att manuell rapportering av ATA respektive ATD inte normalt behöver göras i MSW för lotspliktiga fartyg med utländsk flagga.

Ansvaret att uppgifterna rapporteras in åvilar dock fortfarande befälhavaren, varför befälhavaren (eller dennes ombud) bör förvissa sig om att både ATA och ATD finns angivna i systemet antingen via AIS, lotsens rapport eller att det matas in manuellt i systemet.