Ansökan om kustfartstillstånd

Transportstyrelsen kan efter ansökan bevilja tillstånd att transportera gods eller passagerare i svensk kustfart om svenskregistrerad tillgänglig transportkapacitet saknas (se förordning 1974:235).

Ett kustfartstillstånd medges så gott som uteslutande för en enstaka resa. Under särskilda omständigheter kan tillstånd ges för fler resor under en begränsad tidsperiod, till exempel transport av material till broarbeten och muddringsarbeten.

Ansökan om kustfartstillstånd ska innehålla följande information:

Fartygets namn

 • Fartygets bruttodräktighet/dödvikt
 • Fartygets signalbokstäver/IMO-nummer
 • Fartygets flagga
 • Mellan vilka hamnar/platser transporten ska ske
 • Typ av last
 • Lastmängd
 • Datum för lastning
 • Om lasten ställer särskilda krav på fartyget

Eventuella kompletteringar kan krävas.

Villkor

Innan ansökan skickas till Transportstyrelsen ska bevis om att lasten offererats sjötransportmarknaden i minst 48 timmar och att tillåtet tonnage inte är tillgängligt kunna uppvisas. Bevis ska lämnas i form av kopia från webbsidan Baltic Spot och/eller i form av intyg från mäklare/klarerare.

Hantering av ansökan

Ansökan om kustfartstillstånd ska i god tid skickas till Transportstyrelsens sjöfartsavdelning via

post Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
e-post sjofart@transportstyrelsen.se

Kopior av beslutet skickas för information till:

 • Kustbevakningen
 • Tullverket, Arlanda klareringesexp.
 • Sveriges Redareförening
 • SEKO Sjöfolk

Beslutet om beviljade kustfartstillstånd publiceras även som en nyhet på Transportstyrelsens webbplats, under Sjöfart.

Avgifter

Transportstyrelsen tar ut en avgift för prövning av ansökan om kustfartstillstånd (cabotage). För mer information hänvisas till Avgifter om kustfartstillstånd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!