Havsbaserad vindkraft

Vid lokalisering och utformning av vindkraftparker måste hänsyn tas till sjöfartens etablerade trafikstråk in och ut från hamnarna samt fartygstrafiken längs våra kuster. Omvägar för sjöfarten leder till ökad bränsleförbrukning som motverkar miljövinsten med vindkraft.

Redan när man börjar planera ett bygge av havsbaserade vindkraftparker bör samråd ske med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.

Planerade lokaliseringar bör i samrådsunderlaget redovisas i en detaljerad sjökortsbild eller i shape-format (GIS), för att relationen till sjöfartsstråk, farleder, kajer och sjösäkerhetsanordningar tydligt ska framgå.

Ett säkerhetsavstånd mellan de yttre vindkraftverken i en vindkraftspark och närmaste sjötrafikstråk bör skapas. Detta avstånd bör anpassas till lokala förhållanden.

Påverkan för sjöfarten

En vindkraftsetablering kan ge direkta och indirekta effekter på såväl fartygens framkomlighet och vägval som direkt påverka säkerheten. Riskanalyser är därför en nödvändig del av miljökonsekvensbeskrivning och prövning av en föreslagen vindkraftspark.

Eventuella störningar på befintlig utmärkning för sjöfarten måste uppmärksammas, såsom att hinderljusen kan störa fyrljus eller torn som skymmer sjösäkerhetsanordningar.

Observera att om sjöfarten riskerar att vilseledas, kan vindkraftaktören avkrävas att omedelbart vidta åtgärder. Detta sker med stöd av Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) 3 kap 4 §. Det kan till exempel inträffa om det visar sig att kraftverken stör fartygens positioneringssystem eller radarövervakning i området, eller att flyghinderbelysningen stör sjöfartens fyrljus.

Ny vägledning om nedmontering av vindkraft

Enligt lag är verksamhetsutövare skyldig att efterbehandla marken när vindkraftverk plockas ner. I en ny vägledning ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommendationer om hur det bör gå till.

Än så länge är erfarenheten från att montera ner vindkraftsanläggningar inte så stor i landet, men med tanke på senare års kraftiga vindkraftsutbyggnad kommer det att bli en allt vanligare fråga.

I vägledningen ger myndigheterna råd bland annat kring frågor som lämplig efterbehandling av mark- respektive vattenområde, tidsplanering och ekonomisk säkerhet.

Vägledningen har tagits fram gemensamt av Energimyndigheten och Naturvårdsverket i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Länk till vägledningen.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats och på Vindlov.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!