×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Havsbaserad vindkraft

Vid lokalisering och utformning av vindkraftparker måste hänsyn tas till sjötrafiken till våra hamnar, längs våra kuster och övriga hav.

Tidigt samråd bör ske med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket i projekteringen av havbaserad vindkraft.

Planerade lokaliseringar bör i samrådsunderlaget redovisas i en detaljerad sjökortsbild eller i shape-format (GIS), för att relationen till farleder, fartygstråk, ruttsystem, riksintresse sjöfart, och sjösäkerhetsanordningar tydligt ska framgå.

Säkerhetsavstånd mellan de yttre vindkraftverken i en vindkraftspark och sjötrafiken är den främsta sjösäkerhetshöjande åtgärden. . Detta avstånd anpassas till lokala förhållanden efter riskbedömning.

Påverkan för sjöfarten

En vindkraftsetablering kan ge direkta och indirekta effekter på såväl sjötrafikens säkerhet och framkomlighet samt påverka vägval och miljö. Riskanalyser är därför en nödvändig del av miljökonsekvensbeskrivning och prövning av en föreslagen vindkraftspark.

Eventuella störningar på befintlig utmärkning för sjöfarten måste uppmärksammas, såsom att hinderljusen kan störa fyrljus eller torn som skymmer sjösäkerhetsanordningar.

Transportstyrelsen har tillsammans med Sjöfartsverket tagit fram rekommendationer vid projektering och etablering av havsbaserad vindkraft. Rekommendationerna belyser vad som bör ingå vid projektering och i en maritim riskanalys för vindkraftsetablering i svenska farvatten. Rekommendationerna omfattar aspekter som bör beaktas ur sjöfartssynpunkt i samband med etablering, drift och avveckling av havsbaserad vindkraft.

Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens rekommendationer vid projektering och etablering av havsbaserad vindkraft

Ytterligare information

På energimyndighetens hemsida finns ytterligare information om havsbaserad vindkraft så som strategier för en hållbar vindkraftsutbyggnad, kunskap och forskning, förutsättningar och planering för havsbaserad vindkraft.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats och på Vindlov.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!