Avlämning av fartygsavfall - fartygets skyldigheter

Fartyg ska lämna allt fartygsgenererat avfall och lastrester, som det är förbjudet att släppa ut, till en mottagningsanordning i hamn. Hamnen har skyldighet att ta emot allt avfall som de fartyg som normalt anlöper hamnen vill lämna.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) meddelar att fartyg vid ankomst till svensk hamn ska lämna iland allt fartygsgenererat avfall samt alla lastrester som det är förbjudet att släppa ut. Då ilandlämning påbörjats ska allt lämnas.

Fartygsgenererat avfall är, till skillnad från lastrester, sådant avfall som uppstår genom fartygets drift. Material som används för att stuva last räknas, då det blir avfall, som fartygsgenererat avfall.

Vad räknas som fartygsgenererat avfall?

Det fartygsgenererade avfall som omfattas av obligatorisk ilandlämning är:

  • oljehaltigt länsvatten
  • sludge
  • toalettavfall
  • fast avfall.

Undantag från ilandlämning finns för:

  • oljehaltigt länsvatten om länsvattenseparatorn är i drift
  • oljehaltigt länsvatten och sludge som fyller mindre än en fjärdedel av uppsamlingstankens volym
  • fast avfall i så liten mängd att det vore orimligt att begära ilandlämning av detta
  • toalettavfall som passerat en godkänd reningsutrustning eller som kan släppas ut på föreskrivet avstånd från land
  • matavfall och färsk fisk och delar därav.

Fartyg har rätt att erhålla ett intyg från hamnen på avlämnad mängd avfall.

Förhandsanmälan om avlämning av avfall

Fartyg, med undantag av fiskefartyg och fritidsbåtar, ska anmäla sitt behov att avlämna fast avfall, sludge och toalettavfall 24 timmar före ankomst till hamnen.

Om resan varar mindre än 24 timmar ska behovet anmälas senast när fartyget lämnar föregående hamn

Om informationen avseende nästa hamn blir tillgänglig mindre än 24 timmar före ankomsten ska anmälan ske så snart hamnen är känd.

Rapporteringen ska göras till Maritime Single Window (MSW).

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!