Fartyg i inlandssjöfart

Här finns information samlad om vad som gäller för fartyg i inlandssjöfart. Det handlar om besiktning, certifikat, fartygskonstruktion, lastsäkring, nautisk utrustning, nybyggnation, ombyggnation samt inflaggning, registrering, skeppslistan och skeppsmätning

Besiktning

Beställning av besiktning ska skickas in till Transportstyrelsen minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.

Läs mer om besiktning av fartyget.

Certifikat

Ett certifikat är ett bevis på att fartyget vid tillsyn befunnits uppfylla gällande krav. Certifikat utfärdas för en bestämd tidsperiod ibland med krav på periodiska besiktningar. Certifikatet är ett viktigt dokument som alltid ska finnas tillgängligt ombord och som ska kunna kontrolleras vid inspektioner, hamnstatskontroller, hamnanlöp m.m.

För fartyg i inlandssjöfart är unionscertifikat vad vi kan kalla det grundläggande certifikatet. Detta kan utfärdas av Transportstyrelsen eller, om redaren så önskar, av något av de klassificeringssällskap Transportstyrelsen har avtal med (Bureau Veritas, DNV GL, Lloyd's Register och RINA).

Besiktning ska genomföras i anslutning till att certifikatet utfärdas och för passagerarfartyg är certifikatsperioden 5 år vid nybyggnation och för övriga fartyg 10 år. Vi ett förnyande av certifikat kan en kortare period beslutats om besiktningen påvisar ett sådant behov.

Utöver gemenskapscertifikatet behöver ytterligare certifikat utfärdas för fartyg. Vilka beror på fartyget användningsområde.

Certifikatsguiden

Med Transportstyrelsens Certifikatsguiden kan du få fram en lista över de certifikat som ska finnas ombord ett specifikt fartyg. I guiden finns endast de certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen eller ett av Transportstyrelsen godkänt klassificeringssällskap.

Andra certifikat/dokument, som inte finns med i denna guide kan också vara obligatoriska ombord.

Fartygskonstruktion

Alla fartyg måste ha tillräcklig styrka, täthet, stabilitet samt godtagbar styrinrättning med hänsyn till zon och användning av fartyget.

Regel för konstruktion av fartyg i inlandssjöfart finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:60). Även om föreskriften är omfattande behövs kompletterande information angående byggnationen varför lämpligen regler från ett godkänt klassificeringssällskap används.

Isklassregler anpassande för den svenska vintertrafiken

Det är även viktigt att notera att TSFS 2018:60 eller de godkända klassificeringssällskapens regler för fartyg i inlandssjöfart inte innehåller isklassregler anpassande för den svenska vintertrafiken.

Fartyg i inlandssjöfart måste därför uppfylla de isklassregler som gäller för övriga fartyg för att fungera i den svenska vintertrafiken. Se även Sjöfartsverkets information om isklass.

Lastsäkring

Avseende lastsäkring gäller i huvudsak samman regler för fartyg i inlandssjöfart som för övriga fartyg.

Fartyg certifierade för zon 1 och 2 ska ha en individuell lastsäkringsmanual, läs mer om lastsäkring.

Nautisk utrustning

Brister vad gäller navigationsutrustning kan, direkt eller indirekt, medföra att risker tillförs övrig omgivande sjöfart och/eller miljön.

Transportstyrelsen rekommenderar att fartyg i inlandssjöfart förses med nautisk utrustning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning vilket övriga fartyg och båtar i yrkesmässig trafik är hänvisad till.

I Direktiv 2016/1629, och även i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:60) om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart finns en ytterst begränsad reglering gällande nautisk utrustning.

Nybyggnation, ombyggnation och inflaggning

Läs om:

Registrering

Läs om Registreringsplikt.

Skeppsmätning

Läs om Skeppsmätning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!