Det svenska regelverket för att bygga och utrusta fartyg har under lång tid innehållit en anpassad kravnivå beroende vilka vattenområden fartyget trafikerar, dvs. reducerad kravnivå för fartyg som går i skyddade vatten.

Det är sjöfartsnäringens intresse för inlandssjöfart som är anledningen till att regler för inlandssjöfart införs i Sverige från och med mitten av december 2014.

Sjöfartsnäringen har bedömt att inlandssjöfart kan utgöra ett mer konkurrenskraftigt transportalternativ än sjötransporter med fartyg certifierade enligt nuvarande nationell reglering för motsvarande sjöområden, och därmed i större utsträckning kunna medföra en överflyttning av gods från väg och järnväg till inre vattenvägar.

Handeln med fartyg underlättas även då införandet av inlandssjöfart medför att en större marknad blir tillgänglig.