Behörighetskrav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare

Här finns några olika krav för personal på fartyg under 20 brutto som tar ombord maximalt 12 passagerare sammanfattade.

Läkarintyg

Den som tjänstgör på ett fartyg som nyttjas yrkesmässigt och har en längd av 6 meter eller mer ska inneha ett läkarintyg för sjöfolk, som visar att gällande syn- och hörselkrav uppfylls. Här finns mer information om läkarintyg för sjöfolk.

Minst 6 meter, under 20 brutto, max 12 passagerare

Kravet för att framföra ett fartyg i inre fart som har en längd om sex meter eller mer och en bruttodräktighet understigande 20 och tar ombord maximalt 12 passagerare är att lägst inneha skepparexamen eller examen som fartygsbefäl klass VIII.

Om ett fartyg tar mer än 12 passagerare finns möjlighet att genomföra ett handhavandeprov med en fartygsinspektör från Transportstyrelsen. Handhavandeprovet tillsammans med en skepparexamen eller examen som fartygsbefäl klass VIII kan ge rätt till tjänstgöring på passagerarfartyg under 20 brutto i inre fart. OBS! detta gäller enbart fartyg där det framgår i beslutet om säkerhetsbesättning att fartyget får framföras av befälhavare med lägst en skepparexamen eller examen som fartygsbefäl klass VIII tillsammans med ett godkänt handhavandeprov.

Olika krav beroende på maskinstyrka

På fartyg godkända att ha ett obemannat maskinrum, med en maskinstyrka mellan 75-405 kW ska den som är ansvarig för maskinens skötsel ha relevant erfarenhet av maskineriet.

På fartyg med en maskinstyrka över 405 kW men mindre än 750 kW ska minst en i besättningen ha avlagt lägst maskinbefälsexamen klass VIII eller maskinistexamen för aktuell maskintyp samt ha relevant erfarenhet av maskineriet. Ta reda på mer i vår behörighetsinformation.

Olika krav för snabba fartyg beroende på hastigheten

På snabba fartyg, som kan framföras i 35 knop eller mer, ska befälhavaren inneha intyg om fullbordad godkänd utbildning för att få framföra snabba fartyg.

Om fartyget kan framföras i 45 knop eller mer ska besättningen utgöras av minst befälhavare och styrman. Båda ska delta i framförandet av fartyget och ha ett intyg om fullbordad godkänd utbildning för handhavande av snabba fartyg. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!