Försäkringscertifikat för avlägsnande av vrak

Fartyg, med en dräktighet som är högre än 300, ska ha en försäkring eller ha annan betryggande säkerhet ställd för att täcka ansvaret vid avlägsnande av vrak.

Vrakkonventionen reglerar ansvar och skyldighet att betala för att avlägsna vrak som kan vara en fara för miljön eller för andra fartyg.

Konventionen kräver att alla fartyg över 300 bruttoton har ett certifikat som visar att fartyget är försäkrat alternativt att finansiell täckning finns för att täcka kostnader vid en bärgning. Fartyg som besöker de länder som har tillträtt konventionen måste ha ett sådant certifikat.

Läs mer om konventionen på IMO:s webbplats.

Transportstyrelsen utfärdar från och med den 3 februari 2018 certifikat som visar att försäkringsskyldigheten har fullgjorts. Certifikatet ska medföras ombord på fartyget.

Intyg från försäkringsbolaget

Om fartyget inte ägs av staten ska ett intyg från försäkringsbolaget bifogas ansökan. Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska och innehålla följande uppgifter:

  • Fartygets namn, nationalitet, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, bruttovikt och hemort.
  • Fartygsägarens namn och adress.
  • Försäkringsbolagets namn och adress.
  • Uppgifter om att försäkringen täcker det ansvar som avses i 11 a kap. 20-21 §§ Sjölagen (1994:1009).
  • Uppgifter om att försäkringen under certifikatets giltighetstid inte kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens upphörande kom till Transportstyrelsen, om inte certifikatet har skickats till Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.

Ansökan om certifikat ska skickas till Transportstyrelsen på blanketten Ansökan om certifikat - försäkring vrak. Ansökan ska ha kommit Transportstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före önskad giltighetsperiod för certifikatet.

Ytterligare information

Jimmy Hellman
Tel. 010-495 60 11
E-post jimmy.hellman@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!