Sjöarbetskonventionen (MLC)

Sjöarbetskonventionen – Maritime Labour Convention (MLC) trädde i kraft den 20 augusti 2013. MLC handlar om sjömännens rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor.

Sjöarbetskonventionen (MLC) är en konvention som antogs av Internationella arbetsbyrån (ILO) 2006. I konventionen fastställs rättigheterna globalt för sjöpersonal. I Sverige finns, till största delen, motsvarande bestämmelser i befintliga lagar, förordningar och föreskrifter samt genom arbetsmarknadens parters kollektivavtal. 

För vilka fartyg gäller konventionen?

 • Alla fartyg utom fiskefartyg och örlogsfartyg och men en bruttodräktighet 200 och större och som trafikerar fartområde A-C (Vänern och Kalmarsund undantaget) omfattas av konventionen.
 • Alla fartyg vars bruttodräktighet är minst 500 eller större och som går i internationell trafik eller som trafikerar ett annat lands inre fartvatten omfattas av konventionen och ska inneha ett certifikat som bevis på att de uppfyller kraven i konventionen.

Detta innebär att sjöarbetskonventionens bestämmelser inte omfattar fartyg som navigerar i inre fart. Definitionen av inre fart är trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd samt fart i Kalmarsund och nationell fart i Öresund. Detta medför att merparten av Skärgårdstrafiken inte omfattas av konventionens bestämmelser.

Vilka certifikat och dokument ska utfärdas?

Certifikatet består av tre delar:

 • DMLC Del 1 - Upprättas av Transportstyrelsen
  Dokumentet beskriver vilka lagrum som regleras

 • DMLC Del 2 - Upprättas av fartygets ägare/redare
  Här ska ägaren/redaren beskriva hur kraven uppfylls (punkt 1-16). Detta gör du genom att fylla i blanketten och skickas in till Transportstyrelsen så snart som möjligt. Instruktioner och blankett hittar du på sidan DMLC, Part 2 (Declaration of Maritime Labour Compliance)

 • MLC certifikat - Utfärdas av Transportstyrelsen eller erkänd organisation
  När DMLC Del 2 är godkänt och besiktning har ägt rum ombord på fartyget, utfärdar behörig myndighet eller erkänd organisation ett MLC-certifikat. Till certifikatet ska DMLC 1 och DMLC 2 bifogas.

 Vilka fördelar har konventionen?

 • Förenkling av regelverken.
 • En strängare kontroll av efterlevnad, med stöd av ett certifieringssystem.
 • Verifierbar överensstämmelse med grundläggande miniminormer för sysselsättning och sociala krav.
 • Tillämpning på alla fartyg (inklusive de länder som inte har ratificerat konventionen).
 • Förbättrade arbets- och levnadsvillkor för sjöfolk.
 • Bättre information för sjöfolk om sina rättigheter.
 • Förbättrad tillsyn på alla nivåer; på fartyget, företaget, flaggstaten och hamnstaten.

Vilka nyheter innebär detta för svensk del?

Här är de nya kraven i korthet som ska införlivas i svensk rätt:

 • Krav på utbildning för fartygskockar.
 • Sjömän får rätt till akut tandvård.
 • Tiden för arbetsgivarens ansvar att bestrida kostnader för vård, kost och logi till följd av sjukdom förlängs.
 • Tiden för arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön förlängs.
 • Ändringar görs i socialförsäkringslagen.
 • Sjöarbetscertifikat och försäkran om överensstämmelse med sjöarbetskonventionen införs.
 • Sveriges skyldigheter i fråga om hamnstatskontroller utvidgas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!