Gemensamt dansk-svenskt luftrumsblock

Den svenska infrastrukturministern Åsa Torstensson och Danmarks transportminister Lars Barfoed enades i maj 2009 om att det svenska och danska luftrummet ska samlas i ett gemensamt luftrum för att säkra en mer effektiv styrning av flygtrafiken.

Den 17 december 2009 skrevs det formella avtalet om skapandet av ett luftrumsblock under av de båda ministrarna.

Transportstyrelsen, i samverkan med den danska luftfartsmyndigheten Trafikstyrelsen, är de myndigheter som har till uppgift att ur ett myndighetsperspektiv leda verksamheten inom det dansk-svenska luftrumsblocket.

LFV och Naviair har tillsammans bildat ett bolag NUAC HB som har sitt huvudsäte i Stockholm och som under 2012 kommer att certifieras som leverantör av flygtrafikledningstjänst av Transportstyrelsen i samverkan med Trafikstyrelsen.

NUAC HB kommer att överta verksamheten på de tre kontrollcentralerna i Köpenhamn, Malmö och Stockholm under 2012 och som underleverantör till LFV och Naviair utöva flygtrafikledningstjänst en route.

Myndigheterna samverkar inom en rad områden och under FAB Board har ett antal undergrupper skapats med syfte att tillsammans genomföra tillsyn, harmonisera regelverken, harmonisera luftrumsklassificering, samverka civilt och militärt, ha en gemensam DK-SE FAB plan för performance mm.

Transportstyrelsen ansvarar för tillsynen av NUAC HB och kommer under våren 2013 genomföra en första tillsyn efter certifiering för att försäkra sig om att verksamheten bedrivs minst lika säkert som tidigare.

November 2012 kommer ett andra möte hållas med inbjudan till alla luftrumsbrukare för att informera om utvecklingen i det dansk-svenska luftrumsblocket och också ge möjlighet till frågor och konsultation.

Här finns en illustration av hur ledningsstrukturen på myndighetsnivå är uppbyggd.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!