Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Att söka undantag från regel/alternativt sätt att uppfylla regel/enstaka tillfälle att frångå organisationens manual(er)

Med anledning av att det inkommer en del frågor kring Transportstyrelsens syn på undantag från regler, alternativt sätt att uppfylla ett AMC (AltMoC) eller att frångå en egen manual vid enstaka tillfällen vill vi klargöra vilka eventuella möjligheter som finns kring detta. Läs mer på sidan Ansöka om undantag från regel, ansöka om AltMoC eller ansöka om att tillfälligt frångå organisationens manual

För undantag som specifikt rör teoretisk examination finns särskild information rörande detta på Ansöka om undantag för teoriexamination

Nya Easy Access Rules publicerade

EASA har publicerat nya Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) på sin webbplats.

Easy Access Rules for Aircrew (Regulation (EU) No 1178/2011) EASA (europa.eu)

Information till dig som önskar konvertera ett FAA certifikat för flygplan till ett Del-FCL certifikat

Den 18 maj 2021 trädde ett helt nytt avtal i kraft, Annex 3 till det s.k. BASA avtalet, som möjliggör konverteringar av privatflygarcertifikat för flygplan (inkl SEP, MEP, Mörker och Instrument) för FAA certifikatinnehavare.

Transportstyrelsen kommer att lägga ut mer information om detta avtal inom snar framtid.

Ni finner den kombinerade ansöknings-/flygprovsblanketten för detta här: BASA TIP-L Part FCL licence application form

Ni finner även fler detaljer och vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna konvertera enligt detta avtal i TIP-L (technical implementation procedur – licensing) här: EASA-FAA Technical Implementation Procedures -Licensing (TIP-L)

Information gällande övergång från EIR till BIR

Från den 8 september 2021 finns inte längre möjligheten att utbilda sig mot en EIR behörighet. 

Från den 9 september 2022 får innehavare av EIR inte längre utöva sina EIR-befogenheter. Vissa tillgodoräknanden medges mot en BIR behörighet, dock allra senast tom 8 september 2022.

Information om påbörjad praktisk utbildning

Information om påbörjad teoretisk utbildning

Information om konvertering av befintlig EIR till BIR eller CB IR 

 

Viktig information för dig som flyger luftfartyg enligt bilaga I

Den 8 december 2020 trädde föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:12) om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis i kraft.

Dessa ändringar innebär att en innehavare som flyger bilaga I luftfartyg även måste inneha en bilaga utfärdad av Transportstyrelsen, där dessa luftfartyg ska framgå med giltighetstid. Dessa har tidigare behövt framgå i flygdagboken. Bilagan utfärdas med en giltighetstid på 10 år, men behörigheterna ska följa samma giltighetstider som framgår i förordning (EU) nr 1178/2011, kommissionens förordning (EU) 2018/395 eller kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1976 och följa samma krav vid utökningar, förlängningar eller förnyelser av behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I.

Observera att det finns en övergångsbestämmelse i föreskrifterna i 3 §:

"För piloter som tidigare fått behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I utfärdade genom anteckning i flygdagbok, ska en bilaga enligt tredje stycket utfärdas i samband med nästa certifikatåtgärd".

Det innebär att en innehavare som idag flyger luftfartyg enligt bilaga I kan fortsatt ha behörigheten i sin flygdagbok till nästa certifikatåtgärd, såsom t.ex. ett flygprov eller kompetenskontroll på någon av de behörigheter som innehas. En certifikatsåtgärd kan vara PC på en annan typ, klass eller i samband med vilken handling som helst (som rör ert certifikat) som skickas in till Transportstyrelsen. Fram till dess att ni skickar in blanketten Annex I aircraft i samband med någon form av certifikatsåtgärd så kan ni flyga vidare med ert Annex I luftfartyg precis som vanligt. Det finns i nuläget ingen bortre tidsgräns på när ni ska ha skickat in blanketten om er (a) bilaga I luftfartyg.

I enlighet med de regler som tidigare gällde skulle utbildning på ett bilaga I luftfartyg dokumenteras i flygdagboken. Om detta inte skett får man på annat sätt styrka att man är behörig att flyga luftfartyget i fråga genom ex att uppvisa flygtidsnoteringar ur flygdagboken. I blanketten (TSL7347) står det (copy of endorsement in logbook must be attached, in pdf format, to this application) och det kan då vara en dokumenterad utbildning eller att man styrker sin behörighet på annat sätt såsom vi beskrivit det ovan. Observera dock att det måste bifogas någon form av verifikat på behörigheten för att Transportstyrelsen ska kunna handlägga ärendet.

Förlängning av klassbehörighet för enmotorklass (SEP) i bilaga I är;

Inom den 12 månaders period som föregår behörighetens sista giltighetsdag genomföra ett av följande två alternativ;

  • 12 timmars flygning i den relevanta klassen inklusive 6 timmars flygtid som befälhavare, 12 starter och landningar och en repetitionsutbildning som varar i minst en timma eller,
  • PC (kompetenskontroll inom den tremånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag)

Du som har en klassbehörighet för motsvarande enmotorklass (SEP) i ditt EU-certifikat kan tillgodoräkna dig all flygtid och PC som genomförs i EU-luftfartyg mot ovanstående krav. Det vill säga att du som exempelvis gör PC på en C172 för klassen SEP(land) kan då även förlänga din klassbehörighet för Annex I och detta skrivs in i bilagan till ditt certifikat.

Tillgodoräknande, mot EU-behörighet (SEP), för dig som vill göra PC eller genomföra förlängning av enmotorklass (SEP) med hjälp av flygerfarenhet och lärartimme i ett bilaga I luftfartyg;

  • All flygtid på flygplan som motsvarar SEP i Del-FCL kan tillgodoräknas mot den flygtid som krävs av FCL.740.A
  • PC och lärartimme som genomförs i ett bilaga I luftfartyg kan endast tillgodoräknas om luftfartyget fått en auktorisation av Transportstyrelsen att användas av en flygskola (DTO eller ATO)

Alla förlängningar enligt ovan kan antecknas av en kontrollant eller, om förlängningen genomförs i samband med en lärartimme, av instruktör med befogenhet för detta enligt FCL.945. Detta gäller både EU-certifikatet och bilagan.

Praktiska exempel för Bilaga I (Pdf-fil, 1 Mb)

Blankett för luftfartyg enligt bilaga I

Transportstyrelsen har tagit fram en blankett för luftfartyg enligt bilaga I som ska fyllas i och skickas in för att föra över behörigheter från flygdagboken till en bilaga. Samma blankett ska även användas vid utökningar och förlängningar/förnyelser av behörigheter för luftfartyg enligt bilaga I. Blanketten ska skickas in tillsammans med relevant blankett för kompetenskontroll eller flygprov. I de fall där förlängning sker genom erfarenhet och repetitionsutbildning enligt FCL.740, används endast blankett för luftfartyg enligt bilaga I. I bilagan kommer inte varje enskild variant att skrivas in, utan flyger man varianter som går under t.ex. SEP, så är det SEP som kommer att skrivas in bilagan, precis som det görs i flygcertifikaten.

Blanketten Annex I aircraft attachment to form

För kontrollanter finns det ett NOTEX publicerat i ärendet Notex 5 2021

Ovanstående ska tillämpas för alla luftfartyg enligt bilaga I, utom för UL-certifikat. För UL-certifikat ska Transportstyrelsen föreskrifter om UL-certifikat tillämpas (TSFS 2021:26).

Relevanta nationella föreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis (TSFS 2013:12)

Information om vad som gäller för att flyga och utbilda sig i det eldrivna luftfartyget Pipistrel Virus SW 128

Transportstyrelsen tidigare tagit fram nationella föreskrifter (samt skickat in ett undantag till EASA) som ger möjlighet för piloter med behörighet på enmotoriga kolvmotordrivna flygplan (SEP) att utbilda sig till behörighet att flyga eldrivna enmotoriga flygplan. Samtidigt ger föreskrifterna flygskolor, ATO eller DTO, möjlighet att använda eldrivet flygplan i utbildning till PPL eller LAPL. Dessa föreskrifter kommer dock att upphävas den 31 dec 2021. Från och med 1 januari 2022 ersätts dessa av ett beslut som anger vilka villkor som ska gälla. I princip är det samma villkor som tidigare framgått i föreskrifterna som gäller.

Mer information om flygutbildning som rör Pipistrel Virus SW 128

Nya föreskrifter för UL-certifikat

Den 9 april trädde nya bestämmelser för UL-certifikat i kraft. De nya bestämmelserna omfattar numera även bestämmelser för nationellt lätta luftfartyg (NLL), bestämmelser för UL-certifikat för segelflygplan samt behörigheter för mörker och avancerad flygning (de två sista behörigheterna gäller UL-certifikat för flygplan). Observera dock att det pågår andra regelprojekt inom andra verksamhetsområden som ännu inte klara, där det fortfarande är EU-regler som gäller för NLL. Tänk på att flygplan som används för mörkerflygning och avancerad flygning måste vara godkända för detta. För att få utföra sådana flygningar måste också de operativa reglerna medge detta.

Du hittar de nya föreskrifterna här: 

Transportstyrelsen föreskrifter om UL-certifikat

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan:

Läs mer i TSFS 2016:105 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter (senast ändrad genom 2020:83) 2016 - Transportstyrelsen

Frågor och svar kring Transportstyrelsens årsavgifter 

Konvertering av nationella FB-certifikat (ballongflygarcertifikat)

Från och med 8 december 2020 började EU regler att gälla för piloter med ballongflygarcertifikat. Dock finns en övergångsperiod för de nuvarande nationella FB-certifikaten, som medger flygning med giltiga nationella certifikat fram till 8 april 2021. Därför finns det fortfarande vissa nationella bestämmelser kvar i TSFS 2018:15 som reglerar detta, fram till detta datum.

Från 9 april 2021 måste dock samtliga nationella FB-certifikat vara konverterade till EU-certifikat (BPL) för att man som pilot ska kunna fortsätta flyga ballong. Från detta datum är det endast EU-bestämmelser som gäller för ballongflygarcertifikat (se länkar till relevanta regelverk längre ned).

För att konvertera ditt nationella certifikat till ett EU-certifikat behöver du fylla i nedanstående ansökningsblanketter. Dessa ska skickas in till den svenska ballongfederationen. Ballongfederationen kommer granska alla underlag i ett första steg och sedan skicka alla handlingar vidare till Transportstyrelsen för vidare handläggning.

Ballongfederationens konverteringsblankett

Personlig konverteringsrapport av Ballongcertifikat enligt Del-BFCL med behörigheter

Transportstyrelsens ansökningsblankett för Del-BFCL certifikat

Ansökan om utfärdande av ballongflygarcertifikat Del-BFCL 

Transportstyrelsens ansökningsblankett för kontrollantcertifikat

Ansökan kontrollantbehörighet ballongflygare Del-BFCL

OBS! Ska endast fyllas i för er som genomgått Transportstyrelsens standardiseringskurs och haft motsvarande behörighet nationellt)

Skicka blanketterna till: SBF c/o Nisse Kjellén, Claesborgsvägen 41 54153 Skövde eller via e-post till: nisse.kjellen@telia.com

Vid e-post vänligen skicka allt i PDF filer.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ballongfederationen eller Transportstyrelsen. Transportstyrelsens kontaktuppgifter hittar ni här:

Kontakta Transportstyrelsens certifikat och medicinhandläggare 

Transportstyrelsen vill även understryka, med undantag för kontrollantcertifikaten, att Del-BFCL certifikaten inte kommer att ha någon giltighetstid och inte heller behörigheterna i certifikaten. Däremot är det viktigt att komma ihåg att det är krav på aktuell erfarenhet för samtliga klasser, grupper och andra behörigheter. Ni hittar alla krav på aktuell erfarenhet i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/357.

BFCL.115 BPL – Befogenheter och villkor

c) BPL-innehavare får utöva BPL-befogenheter endast om de uppfyller tillämpliga krav på aktuell erfarenhet och endast om deras medicinska intyg, lämpligt för de befogenheter som utövas, är giltigt.

Relaterade EU-förordningar och tillhörande AMC/GM

Beslut om begränsning av tillstånd och återlämnande av certifikat

Med hänsyn till det intresse Transportstyrelsen beslut rörande Tellus Aviation Academy Sweden AB och dess tillstånd har skapat väljer Transportstyrelsen att publicera besluten för att underlätta begäran om utlämnande av allmän handling.

Beslut om begränsning av tillstånd

Beslut om återlämnande av certifikat

Vägledande underlag från EASA rörande begränsning av smittspridning under flygutbildning

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvar, myndighet och kompetens att ge direktiv i folkhälsofrågor. För branscher som har stor internationell samverkan gäller även att aktörer så långt som möjligt anpassar sig till varandra. Flyget är en sådan bransch. För att ge råd och samordna har EASA publicerat vägledande underlag för flygbranschen i samband med Covid-19 rörande hur smittspridning kan begränsas under genomförande av flygutbildning.

EASA COVID-19 Guidance for training and examinations

Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik

Transportstyrelsen har begärt undantag från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik med luftfartyg enligt artikel 2.1 b i eller ii i förordning (EU) 2018/1139 förrän 21 juni 2020. Tidpunkten har ändrats i förordning (EU) nr 1178/2011 artikel 12.4 till den 20 juni 2022.

Detta innebär att det fortfarande är nationella bestämmelser som gäller fram till 20 juni 2022.

Bestämmelserna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller
utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post till 
flygutbildning@transportstyrelsen.se.

Beslut om förlängning av farligt gods- utbildningarns giltighet

För att transportkedjan ska fungera korrekt så kommer Transportstyrelsen även att förlänga farligt gods-utbildningars giltighet för andra parter än flygplans- och helikopteroperatörer.

Ta del av beslutet om förlängning av farligt gods-utbildningars giltighet

EPAS 2022 - 2026

EPAS 2022-2026 finns att läsa på EASAs hemsida, European Plan for Aviation Safety 2022 - 2026

Automatisk validering av Del-FCL certifikat vid flygning i land utanför EU

Om du avser att flyga i ett land utanför EU med ett luftfartyg som är registrerat i en annan EU-medlemsstat än den som utfärdat ditt flygcertifikat, behöver du få en notering om detta införd i ditt Del-FCL certifikat.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Samtliga certifikatinnehavare som innehar ett kommersiellt certifikat får denna notering införd automatiskt vid nästa certifikatåtgärd som kräver ny utskrift.Om du behöver få denna notering införd redan nu behöver du skicka in en skriftlig begäran till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se. Var vänlig och även ange ditt certifikatnummer i denna begäran.

ICAO-bilagan som du behöver ha med dig hittar du här.

Anm. Detta omfattar även länderna Schweiz, Norge och Island. Vid eventuella frågor kontakta sektionen för flygcertifikat, luft.certifikat@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!