Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter m.m. Här finns även kalendarier för de seminarier som Transportstyrelsen arrangerar.

Senaste uppdatering gällande SARS-CoV-2 (Corona)

Transportstyrelsens genomförda informationsmöte

Presentationen från Transportstyrelsens genomförda informationsmöten där vi informerat vad EASA meddelat oss samt Transportstyrelsens syn på vad som sker efter den 17 november 2020 gällande undantagen till följd av Coronapandemin finns nu att läsa eller ladda ner på länken nedan. Inga fler informationsmöten möten är planerade.

Transportstyrelsens informationmöte(pdf, 326kb)

Möjlighet att förlänga en behörighet, certifikat m.m.

Transportstyrelsen har fattat beslut att ge möjlighet att förlänga en behörighet, certifikat, bolagsstyrd träning, medicinska certifikat och rapporter samt tidsbegränsningar för teoriprov, typ och klassutbildningar genom undantag. Möjlighet ges att förlänga om det inte går att genomföra undersökning, träning, kontroll eller teoriprov i enlighet med gällande regelverk som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona).

För er som vill anmäla undantag och inte är anslutna till en flygplans- eller helikopteroperatör utan enbart gör detta i privat regi följer instruktionerna på sidan Ytterligare undantag inom FCL och MED på grund av SARS – COV2 (Corona).

För er som är anslutna till en flygplans- eller helikopteroperatör som opererar under Del-ORO och vill anmäla undantag relaterade till er tjänst där, följer instruktionerna på sidan Anmälan om undantag.

Vanliga frågor, vänligen läs detta innan ni kontaktar Transportstyrelsen

Om frågor uppstår om undantaget, efter ni tagit del av vår information på hemsidan, maila till exemption@transportstyrelsen.se så svarar vi på era frågor. 

I det befintliga undantaget finns utrymme för ytterligare förlängning under förutsättning att du, på grund av allmänna resebegränsningar reseförbud eller karantänsregler/rekommendationer, (bland annat Regeringens eller Folkhälsomyndighetens direktiv) inte har möjlighet att genomföra aktiviteten i enlighet med gällande regelverk. När och i vilken omfattning ett ytterligare undantag kan förlängas med 4-månader beskrivs nedan under rubriken ”Undantag och förlängning av behörigheter och certifikat”.

Under förutsättning att du fyllt i anmälan rätt och att du omfattas av undantaget är detta det enda svar på din anmälan du får från Transportstyrelsen.

Om du inte får ett e-mail där det står att du inte omfattas av undantaget så har anmälan gått igenom.

Ja, det kan du under förutsättning att du anmält förlängning till Transportstyrelsen.

Om du inte längre är anställd vid ett flygbolag skall du följa anvisningarna som du hittar på sidan Anmälan om undantag, annat än Del-ORO verksamhet.

Transportstyrelsen har inte möjlighet att gå igenom och verifiera de uppgifter din arbetsgivare skickat in, bekräftelse på anmälan om undantag får du begära från din arbetsgivare.

Undantag och förlängning av behörigheter och certifikat

Enligt den EU-samordnade metod för förlängning av vissa behörigheter och undantag har förlängning om 4 månader kunnat göras på de flesta behörigheter.

Det är dessutom nu möjligt med ytterligare 4 månaders förlängning av undantaget för de som inte kan uppfylla kraven för förlängning av certifikat eller behörigheter som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona) och är verksamma i en organisation som opererar enligt del-ORO.
OBS!! 17 november är sista giltighetsdatum vid förlängning.

Information gällande ytterligare 4 månaders förlängning av medicinska intyg, typ, klass, IR eller bergsbehörigheter för piloter som ej är anslutna till en flygplans- eller helikopteroperatör som opererar enligt Del-ORO.

Medicinska intyg kan inte förlängas med ytterligare fyra månader utan kan endast förlängas hos en flygläkare i enlighet med gällande regelverk.

Då de allmänna resebegränsningarna, reseförbuden, karantänsreglerna eller rekommendationerna (bland annat Regeringens eller Folkhälsomyndighetens direktiv) inte längre omöjliggör resor inom Sverige, omfattas en pilot endast av undantaget om han/hon måste resa utanför Sveriges gränser för att få tillgång till den flygsimulator, det luftfartyg eller den kontrollant som krävs för genomförande av kompetenskontrollen (PC) och resan inte går att genomföra på grund av covid-19.
17 november 2020 är sista giltighetsdatum vid förlängning.

Vägledande underlag rörande virtuell klassrumsundervisning

EASA har publicerat vägledande underlag för flygbranschen i samband med Covid-19 rörande hur utbildningsorganisationer (DTO/ATO) kan använda sig av virtuella klassrum i sin utbildning. Notera att det endast är en vägledning.

EASA COVID-19 Guidance for virtual classroom training

Även IATA har publicerat rekommendationer rörande användandet av virtuella klassrum. Rekommendationerna riktar sig till godkända utbildningsorganisationer (ATO) och flygbolag (AOC). 

IATA White Paper - Virtual classroom instruction

Vägledande underlag från EASA rörande begränsning av smittspridning under flygutbildning

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har ansvar, myndighet och kompetens att ge direktiv i folkhälsofrågor. För branscher som har stor internationell samverkan gäller även att aktörer så långt som möjligt anpassar sig till varandra. Flyget är en sådan bransch. För att ge råd och samordna har EASA publicerat vägledande underlag för flygbranschen i samband med Covid-19 rörande hur smittspridning kan begränsas under genomförande av flygutbildning.

EASA COVID-19 Guidance for training and examinations

PBN

Transportstyrelsen har fattat beslut att ge möjlighet att förlänga införandet av PBN i en IR behörighet från nuvarande 25 augusti 2020 med 8 månader i de fall kurs och kompetensbedömning (PC) eller flygprov inte är genomförbart innan den 25 augusti 2020 som en direkt följda av SARS-CoV-2. Detta anmäls på samma sätt som övriga undantag.

Anmälan om undantag, annat än Del-ORO verksamhet

Förtydligande angående flygprov, kompetenskontroll och OPC i luftfartyg

Enligt Tillägg 9 till Del-FCL är det endast tillåtet med flygprov och kompetenskontroll (PC) i luftfartyget när det gäller enpilotsflygplan (SPA enligt EASA type rating and licence endorsement list) samt helikoptrar. När det gäller flerpilotsflygplan (MPA enligt EASA type rating and licence endorsement list) ska flygprov och kompetenskontroll genomföras i en FFS.

Vid genomförande av flygprov eller PC i flygplanet gäller att kontrollanten är behörig att vara befälhavare på typen, har en giltig TRI och en giltig TRE på typen. Vidare anger FCL.1000(a)(1) att man ska vara behörig att instruera för det man ska examinera. Det innebär att TRI-behörigheten inte får inneha någon begränsning. Det ska alltså inte stå någonting (ex. LT/BASE/FFS) efter ”TRI(MpA/SpA)” i certifikatet. Om det står LT/BASE/FFS efter TRI-behörigheten innebär det att instruktören är begränsad och får således inte utföra instruktion, eller kontroll, av nödövningar i luftfartyget.

ORO.FC.145(a)(2) anger att den person som genomför en kontroll (OPC) ska vara behörig enligt del-FCL. Alltså gäller de krav som är beskrivna ovan för kontrollanter även vid en OPC.

Konsoliderad version av Aircrew Regulation 1178/2011

Nu finns konsoliderade versioner av 1178/2011 som inkluderar senaste ändringarna med förordning 2020/359. Notera att de konsoliderade versionerna inte är juridiskt bindande, men är ett överskådligt sätt att se vilka regler som är gällande. 

För de juridskt bindande förordningarna samt AMC/GM hänvisar vi till EASAs hemsida.

Bestämmelser för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik

Transportstyrelsen har begärt undantag från EU-förordningen att inte tillämpa förordningen när det gäller bestämmelserna för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland och som utför icke-kommersiell trafik med luftfartyg enligt artikel 2.1 b i eller ii i förordning (EU) 2018/1139 förrän 21 juni 2020. Tidpunkten har ändrats i förordning (EU) nr 1178/2011 artikel 12.4 till den 20 juni 2021.

Detta innebär att det fortfarande är nationella bestämmelser som gäller fram till 20 juni 2021.

Bestämmelserna hittar du i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller
utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post till 
flygutbildning@transportstyrelsen.se.

Beslut om förlängning av farligt gods- utbildningarns giltighet

För att transportkedjan ska fungera korrekt så kommer Transportstyrelsen även att förlänga farligt gods-utbildningars giltighet för andra parter än flygplans- och helikopteroperatörer.

Ta del av beslutet om förlängning av farligt gods- utbildningarns giltighet

Enkätundersökning för dig som genomfört flygprov

Transportstyrelsen genomför en enkätundersökning för dig som genomfört ett flygprov och vi ser gärna att du deltar i denna undersökning. Den tar endast några minuter att svara på.

Undersökningen är ett viktigt redskap i vår tillsynsverksamhet, i vidareutbildningen av kontrollanter och i förbättringen av flygproven.

Gå till enkätundersökningen

Årsavgifter för certifikatinnehavare

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat

Fakturering av årsavgifter sker vid ingången av varje nytt kalenderår. För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Ansökan bör skickas i god tid då samtliga certifikatinnehavare som har giltiga certifikat den 1/1 varje kalenderår kommer debiteras årsavgift för samma kalenderår. Det innebär att en ansökan som inkommer från 1 januari och framåt inte kommer undantas någon årsavgift förrän året därpå.

Under tiden som ditt certifikat är tillfälligt upphävt, får du inte använda någon av de behörigheter som certifikatet ger. Du får heller inte göra kompetenskontroll för att förlänga behörighet.

För dig som inte längre nyttjar ditt certifikat finns följande alternativ till ansökan:

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:93) om avgifter inom luftfartsområdet.

Ny information kring certifikat och utbildning

2020-05-12 EPAS 2020-2024 finns att läsa på EASAs hemsida EPAS-European Plan for Aviation Safety 2020-2024 

2020-03-19 Ny syllabus för teoretisk examination

2020-02-18 Avancerad UPRT som förkunskapskrav vid typutbildning

2019-12-20 Enkät från EASA till flygskolor som bedriver flygutbildning med helikopter

2019-11-01 Nya regler för certifikat och utbildning

2019-07-04 Senaste versionen av EDD på EASAS webbplats

2019-04-11 EPAS 2019-2023 hittar ni här

2019-02-21 Nya krav gällande förstagångsundersökning för medicinskt intyg klass 1

2019-01-18 Möjlighet att lämna synpunkter på gällande regelverk när det gäller piloters utbildning, prövning och kontroll

Automatisk validering av Del-FCL certifikat vid flygning i land utanför EU

Om du avser att flyga i ett land utanför EU med ett luftfartyg som är registrerat i en annan EU-medlemsstat än den som utfärdat ditt flygcertifikat, behöver du få en notering om detta införd i ditt Del-FCL certifikat.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

Samtliga certifikatinnehavare som innehar ett kommersiellt certifikat får denna notering införd automatiskt vid nästa certifikatåtgärd som kräver ny utskrift.Om du behöver få denna notering införd redan nu behöver du skicka in en skriftlig begäran till: certifikat.w3d3@transportstyrelsen.se. Var vänlig och även ange ditt certifikatnummer i denna begäran.

ICAO-bilagan som du behöver ha med dig hittar du här.

Anm. Detta omfattar även länderna Schweiz, Norge och Island. Vid eventuella frågor kontakta sektionen för flygcertifikat, luft.certifikat@transportstyrelsen.se

? Om frågor uppstår om undantaget, efter ni tagit del av vår information på hemsidan, maila till exemption@transportstyrelsen.se så svarar vi på era frågor. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!