Information till utbildare för yrkesförarkompetens

En näringsidkare som vill bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.  Andra regler gäller för gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där eleven går nationell kurs som har varit föremål för samråd.

Förändringar om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning

Den 23 maj började nya, EU-gemensamma, regler att gälla för den som ger utbildning för yrkesförarkompetens. 

De nya reglerna innebär förändringar för befintliga tillståndshavare.

 • En grundutbildning som påbörjats innan den 23 maj 2020 får genomföras enligt äldre föreskrifter.
 • Utbildare behöver efter den 23 maj 2020 inkomma med en anmälan om ändring innan utbildning påbörjas enligt de nya reglerna.
 • Anmälan ska kompletteras med en uppdaterad utbildningsplan senast den 31 december 2020.

Vi har samlat information om förändringarna på sidan nya regler om yrkesförarkompetensutbildning.

Möjliga tillstånd att ansöka om

De tillstånd som är möjliga att ansöka om är följande:

 • Grundutbildning för persontransporter, 140 eller 280 timmar.
 • Grundutbildning för godstransporter, 140 eller 280 timmar.
 • Fortbildning för persontransporter, 35 timmar.
 • Fortbildning för godstransporter, 35 timmar.

Krav för att få tillstånd

Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva utbildningsverksamhet på ett sådant sätt att kravet på god utbildning tillgodoses. Tillståndet får förenas med villkor.

Lärare ska ha sammanlagt minst två års dokumenterad erfarenhet 

 1. från den transportbransch som utbildningsverksamheten avser, eller
 2. som lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon som utbildningsverksamheten avser.

Lärare ska även ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders heltidsstudier.

Lärare som leder undervisning i sådant ämne som inte rör transportverksamhet behöver inte ha erfarenhet enligt punkt 1 och 2. 

Allmänna råd
Exempel på lärare som leder undervisning i sådant ämne som inte rör transportverksamhet är lärare som undervisar i att ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand eller hur man agerar vid överfall.

Lärare ska ha god kännedom om bestämmelserna inom sitt undervisningsområde och de utbildningskrav som framgår av 2 och 3 kap. förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens och i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

Lärare vid körträning

Vid körträning enligt 2 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska lärare, utöver vad som anges ovan, inneha gällande körkort utfärdat i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Körkortet ska ge behörighet att köra fordon som utbildningen avser. Läraren ska under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren innehaft ett sådant körkort.

Lärare vid körträning ska även ha sammanlagt minst tre års dokumenterad erfarenhet 

 1. från yrket som förare av fordon som utbildningsverksamheten avser, eller
 2. som lärare vid övningskörning under förarutbildning för körkortsbehörighet att köra fordon som utbildningsverksamheten avser.

En undervisningslokal ska vara lämplig med hänsyn till undervisningsmetod, undervisningsmaterial och antal deltagare.

Allmänna råd
Antal deltagare i undervisningslokalen bör uppgå till högst 20 per lärare vid varje undervisningstillfälle.

En simulator som används i undervisningen för körning med fordon av det slag utbildningen avser, ska vara avancerad och ge en verklighetsnära känsla av att utöva yrket under olika förhållanden.

Fordon som används i undervisningen ska vara lämpliga för utbildning för yrkesförarkompetens

Allmänna råd
Fordon som används vid utbildning för yrkesförarkompetens för godstransporter bör anses vara lämpliga om de uppfyller

 1. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46) om förarprov, behörighet C1 och C, eller 
 2. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:117) om förarprov, behörighet C1E och CE. 

Fordon som används vid utbildning för yrkesförarkompetens för persontransporter bör anses vara lämpliga om de uppfyller

 1. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:48) om förarprov, behörighet D1 och D, eller 
 2. Transportstyrelsen föreskrifter (TSFS 2017:118) om förarprov, behörighet D1E och DE.

Utbildningsanordnaren ska genom identitetskontroll fastställa att den person som genomgår utbildning är den han eller hon uppger sig vara.

Om undervisning sker på distans ska utbildningsanordnaren även ha rutiner för att säkerställa deltagarens identitet under genomförandet av undervisningen.

Utbildning för godstransporter 

Vid utbildning för godstransporter ska deltagare i grundutbildning ha gällande körkort med behörighet B och

 1. körkort med behörighet C1, C1E, C eller CE, eller 
 2. inneha körkortstillstånd för sådan behörighet.

Utbildning för persontransporter

Vid utbildning för persontransporter ska deltagare i grundutbildning ha gällande körkort med behörighet B och 

 1. körkort med behörighet D1, D1E, D eller DE, eller 
 2. inneha körkortstillstånd för sådan behörighet.

Närvaro under utbildningen

Deltagare som genomgår grundutbildning eller fortbildning ska närvara under hela utbildningstiden.

Register

Utbildningsanordnaren ska föra ett deltagarregister. För varje deltagare ska registret innehålla uppgifter om 

 1. deltagarens namn och person- eller samordningsnummer,
 2. hur identiteten har kontrollerats i förhållande till vad som är reglerat i 2 kap. 2–4 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser,
 3. typ av grundutbildning eller fortbildning,
 4. transportslag, och
 5. datum då deltagaren påbörjat och slutfört utbildningen.

Anteckningar 

Utöver vad som framgår om fortbildning i 5 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens ska anteckningar föras av utbildningsanordnaren för varje deltagare som påbörjat en grundutbildning. Följande uppgifter ska antecknas för både grundutbildning och fortbildning: 

 1. Deltagarens namn och person- eller samordningsnummer.
 2. Typ av grundutbildning, fortbildningskurs eller delkurs av fortbildning.
 3. Transportslag.
 4. Datum för undervisningen och undervisningstillfällets längd.
 5. Mål som undervisningen har avsett och ämnen som den har omfattat.
 6. Lärarens intygande genom sin signatur att deltagaren har deltagit i undervisningen.

För grundutbildning ska teoriundervisning och körträning med fordon antecknas för varje deltagare. För fortbildning ska teoriundervisning antecknas för varje deltagare och även körning med fordon och simulatorträning, om det har ingått i utbildningen. 

Deltagarregister och anteckningar enligt ovan ska bevaras av utbildningsanordnaren i minst fem år från datumet då deltagaren genomförde utbildningen eller del av utbildningen. Deltagarregister och anteckningar ska vara tillgängliga vid tillsyn.

Intyg

Ett intyg om en genomförd fortbildning eller delkurs av fortbildning enligt 5 kap. 7 § förordningen (2007:1407) om yrkesförarkompetens ska innehålla

 1. förarens namn och person- eller samordningsnummer,
 2. utbildningsanordnarens namn och organisations- eller personnummer,
 3. underskrift och namnförtydligande från den som utfärdar intyget för utbildningsanordnaren,
 4. datum när undervisningen påbörjades och slutfördes, 5. antal undervisningstimmar, och
 5. mål och ämnen för genomförd undervisning. Intyget om genomförd fortbildning från den som anordnat den sista delkursen ska innehålla uppgifter om intyg från samtliga utbildningsanordnare.

Utbildningsanordnaren ska spara kopior av intyget enligt ovan i minst fem år från utfärdandet och de ska vara tillgängliga vid tillsyn.

Förslag på utformning av intyg:
Intyg fortbildning
Intyg delkurs

Rapportering

Rapportering enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1407) om yrkesförarkompetens från utbildningsanordnare till Transportstyrelsen ska ske genom elektronisk överföring i ett system som har godkänts av myndigheten och i enlighet med de uppgifter och anvisningar som den har bestämt.

Rapportering om genomförd grundutbildning ska ha inkommit till Transportstyrelsen innan deltagaren avlägger kunskapsprov för yrkesförarkompetens vid Trafikverket.

Rapportering om genomförd grundutbildning eller fortbildning för yrkesförarkompetens ska innehålla

 1. deltagarens för- och efternamn,
 2. deltagarens födelsedatum, 
 3. uppgift om vilken utbildning deltagaren har gått, och
 4. uppgift om det transportslag som utbildningen har avsett.

Vad en ansökan ska innehålla

 • uppgifter om rapportör för utbildningen
 • uppgifter om personaladministratör hos tillståndshavaren
 • uppgifter om lärare och deras verksamhetsområden
 • intyg om lärarkompetens, för de lärare som inte redan är anmälda som lärare
 • högsta antal deltagare per utbildningstillfälle
 • undervisningslokalens utformning och utrustning för utbildningsverksamheten
 • uppgifter om de fordon som används i utbildningen
 • uppgifter om tillgängliga praktiska resurser som används i utbildningen.
 • säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens (ifylls i tjänsten)
 • utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av utbildning och undervisningsmetoder (bifogas i tjänsten).

Ytterligare information om vad en ansökan ska innehålla framgår i e-tjänsten för ansökan.

Prövningsavgift

En avgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Rapportering av genomförd utbildning

För att kunna registrera genomförd utbildning behöver ni ha en rapportör registrerad. 

När du ansöker om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens via vår e-tjänst, ska du anmäla vem som ska ha rollen som rapportör.

Regler vid rapportering av genomförd utbildning

 • Behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Högst tre rapportörer medges per tillstånd.
 • Rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar.
 • Rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande.
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt.
 • Tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras.
 • Tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning.
 • Tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan. 

Personaladministratör

För att själva kunna registrera personalförändringar och få en översikt över vilken personal som finns registrerad behöver ni ha en personaladministratör registrerad. 

När du ansöker om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens via vår e-tjänst, ska du anmäla vem som ska ha rollen som personaladministratör.

Regler för personaladministratör

 • Behörigheten till tjänsten är personlig och får inte överlåtas.
 • Personuppgifter som lämnas kommer att registreras i Transportstyrelsens utbildarregister. Registret är till för att samla och administrera personuppgifter för de personer som ges tillstånd att bedriva utbildning. Utbildarregistrets uppgifter ligger sedan till grund för Transportstyrelsens tillsynsverksamhet.
 • Transportstyrelsen ansvarar för utbildarregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Denna kontrollfunktion är nödvändig för att kunna följa upp att all användning av Internettjänsten sker på rätt sätt.
 • Uppgiftslämnaren ska omgående anmäla till Transportstyrelsen när anställningen upphör eller förändras för de som har behörighet till tjänsten.
 • Uppgiftslämnaren får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.
 • Om det kommer till Transportstyrelsens kännedom att uppgiftslämnaren inte följer reglerna ovan, har Transportstyrelsen rätt att återta behörigheten till tjänsten.

Handläggningstid

Handläggningstiden beräknas till tre veckor från att ansökan har kommit in, prövningsavgiften är betald och ansökan är komplett med nödvändiga bilagor samt uppfyller gällande krav.

Ändringar i befintligt tillstånd

Om du redan har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens och har gjort ändringar i verksamheten, då kan ni behöva anmäla eller ansöka om ändring för detta. En anmälan om ändring gör du genom vårt kontaktformulär som du hittar under relaterad information på den här sidan.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande utbildning för yrkesförarkompetens:

Ansök om tillstånd  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!