Information till utbildare för yrkesförarkompetens

En näringsidkare som vill bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen.  Andra regler gäller för gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning där eleven går nationell kurs som har varit föremål för samråd.

De tillstånd som är möjliga att ansöka om är följande:

 • Grundutbildning för persontransporter, 140 eller 280 timmar.
 • Grundutbildning för godstransporter, 140 eller 280 timmar.
 • Fortbildning för persontransporter, 35 timmar.
 • Fortbildning för godstransporter, 35 timmar.

Krav för att få tillstånd

Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva utbildningsverksamhet på ett sådant sätt att kravet på god utbildning tillgodoses. Tillståndet får förenas med villkor.

Vad en ansökan ska innehålla

 • Uppgifter om rapportör för utbildningen
 • Uppgifter om lärare och deras verksamhetsområden
 • Högsta antal deltagare per utbildningstillfälle
 • Undervisningslokalens utformning och utrustning för utbildningsverksamheten
 • Uppgifter om de fordon som används i utbildningen
 • Uppgifter om andra tillgängliga praktiska resurser som används i utbildningen.

Ytterligare information om vad en ansökan ska innehålla framgår i respektive ansökningsblankett.

Till ansökan ska bifogas

 • Intyg om lärarkompetens (gäller de lärare som inte redan är anmälda som lärare)
 • Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
 • En utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av utbildning och undervisningsmetoder.

Vad en utbildningsplan och plan för genomförande ska innehålla

Transportstyrelsen tagit fram en skrivelse som man bör läsa innan man ansöker om ett tillstånd. Den finns i anslutning till ansökningsblanketterna och redogör för vad som ska framgå av en utbildningsplan och plan för genomförande. Den finns också under relaterad information på den här sidan.

Prövningsavgift

En avgift kommer att tas ut i samband med prövningen av ansökan. Begäran om prövningsavgift skickas ut via e-post när ansökan har kommit in till oss. Avgiften regleras genom Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter. För mer information, se Transportstyrelsens webbsida om avgifter.

Regler vid rapportering av genomförd utbildning

 • Behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • Högst tre rapportörer medges per tillstånd
 • Rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • Rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • Tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • Tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • Tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • Tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Handläggningstid

Handläggningstiden beräknas till tre veckor från att ansökan har kommit in, prövningsavgiften är betald och ansökan är komplett med nödvändiga bilagor samt uppfyller gällande krav.

Ansökningsblanketter

De finner du under relaterad information på den här sidan. Blanketterna går att skicka in som e-post.

Ändringar i befintligt tillstånd

Om du redan har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompentens och har gjort ändringar i verksamheten, då kan ni behöva anmäla eller ansöka om ändring för detta. Mer information om detta finner ni i våra blanketter under relaterad information på den här sidan.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande utbildning för yrkesförarkompetens:

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!