Branschsamverkan Yrkestrafik

Inom yrkestrafiken vill vi ha en samverkan med branschen för att skapa de bästa förutsättningarna för att regelefterlevnaden ska vara hög.

Vi vill föra en dialog med branschen där vi tillsammans verkar för en trafiksäker och hållbar arbetsmiljö för de som arbetar inom yrkestrafiken och säkerställa en sund konkurrens på marknaden.

Branschspecifika områdesansvariga och företrädare

Som en del i det arbetet har vi inom yrkestrafiken infört branschspecifika områdesansvariga och områdesföreträdare. Nedan hittar du namn och kontaktuppgifter på de som innehar rollerna:

Forum för samverkan

Både inom Gods och Buss samt Taxi strävar vi efter att ha en kontinuerlig dialog. I det arbetet bjuder vi in till olika träffar under året. Nedan ser du vilka forum vi bjuder in till och till vilka vi vänder oss.

Nationellt branschråd (Gods och buss)

En större nationell träff som genomförs en gång per år där tanken är att de övergripande frågorna och nyheterna tas upp. Riktar sig i första hand till branschorganisationerna på central nivå. Exempel på saker som kan tas upp på dessa träffar är strategiska riktningsbeslut där vi vill få branschens input, större förändringar i regler eller tillämpningar som kan påverka många, saker som sker på EU-nivå. Kan också användas som ett diskussionsforum i större frågor. Inbjudna är branschorganisationer och andra myndigheter.

Digitala branschträffar (Gods och buss)

Kortare träffar som riktar sig mot företagen och de individer som arbetar aktivt med de områden som vi representerar. Ca 2-3 träffar per år (digitalt) som genomförs om det finns saker att ta upp, annars ställs det in. Frågorna och informationen som tas upp ska vara mer verksamhetsnära och vi vill identifiera utmaningar, inhämta och sprida information. Inbjudna är alla som visat intresse för att delta.

Branschråd (Taxi)

Träffar som är tänkta att genomföras ett par gånger per halvår, där vi samlar branschorganisationer, myndigheter och andra intressenter för dialog kring aktuella frågor som är angelägna för branschen. Vi samlar kompetenser och skapar ett forum för att identifiera utmaningar, inhämta och sprida information. Dialogen sker med fokus på både förare och företag.

Nyheter branschsamverkan Yrkestrafik

Här presenteras löpande nyheter och sammanfattningar av de olika träffar som vi bjuder in till under året.

Senaste nytt 

Branschträff 17 april

Den 17 april höll vi på Yrkestrafik en digital branschträff som riktade sig mot gods- och bussbranschen. Här följer en sammanfattning av den träffen. 

Publicerades 2024-04-22