Frågor och svar om fartygsregistret

Här finner du svar på vanliga frågor som ställs om fartygsregistret. Klicka på frågan för att se svaret.

Ingivaren är den person som vi på sjöfartsregistret tar kontakt med om vi behöver fråga om något. Ingivaren är också den som vi meddelar vårt beslut i ett ärende till, som vi returnerar originalhandlingar till och som är fakturamottagare.

Någon annan än ingivaren kan vara fakturamottagare. Sjöfartsregistret måste få meddelande om vem som är fakturamottagare samtidigt som handlingarna i ett ärende sänds till oss.

Ja, det måste registreras oavsett hur det används eller var i världen det används. Ett fartyg med en största längd överstigande 24.00 meter är registreringspliktigt om det ägs till hälften eller mer av en svensk medborgare eller ett svenskt bolag.

Läs mer om registrering av skepp.

Läs mer om registrering av båt.

IMO-nummer är ett unikt 7-siffrigt nummer som ska finnas på alla "seagoing" (havsgående) "self-propelled" (med eget framdrivningsmaskineri) fartyg med en bruttodräktighet av 100 eller mer, med undantag för fiske-, fritids- och örlogsfartyg. Det tilldelas på uppdrag av International Maritime Organisation (IMO) och ska vara väl synligt på fartyget. IMO-numret följer fartyget från byggnadsvarvet till dess det skrotas. Ett nummer som funnits på ett skrotat skepp tilldelas aldrig på nytt.

Läs mer om IMO-nummer.

Även om ett skepp redan har ett utländskt mätbrev så måste det mätas på nytt i Sverige.

Läs mer om skeppsmätning.

Ett fartygs största längd är den längd som fartygets skrov har där skrovet är som längst. I skrovet ingår alla integrerade delar av skrovet.

Det är ett annat ord för signalbokstäver och igenkänningssignal (jämför registreringsnummer för bilar). Exempel för skepp: SXYZ, exempel för båtar SFB-1234 eller SFC-1234.

Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen).

Nettodräktigheten är beroende av rymden av fartygets lastrum, tillåtet passagerarantal och förhållandet mellan största djupgående och mallat djup (vertikala avståndet midskepps mellan underkant av översta genomgående däck och kölens överkant).

Den som ska registrera en båt måste bifoga en handling som visar båtens längd och bredd och vilken styrförmåga den har. Båtbevis är en blankett som finns på Transportstyrelsens hemsida och som ska fyllas i av en person som är behörig att mäta båten. Det kan till exempel vara en besiktningsman, lots eller en tjänsteman vid Kustbevakningen.

Om båten är serietillverkad kan tillverkarens uppgifter, till exempel en broschyr, skickas in istället för båtbevis.

Läs mer om registrering av båt.

En ägare till en båt måste tala om för oss på sjöfartsregistret på vilket sätt båten vanligtvis används. Det kan till exempel vara fritidsbruk, transporter eller fiske. Uppgiften om hur båten används finns i fartygsregistret.

Läs mer om registrering av båt.

En handling som sjöfartsregistret utfärdar på begäran och som visar att båten är svenskregistrerad. Den har både svensk och engelsk text.

En handling som sjöfartsregistret utfärdar på begäran. Den har endast engelsk text och visar uppgifter om fartyget och vem som är ägare.

En utskrift från fartygsregistret.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!