Ankomstanmälan (Port notification)

       Allmänna uppgifter

 1. Fartygets namn och signalbokstäver samt IMO-nummer eller MMSI-nummer
 2. Destinationshamn
 3. Antal personer ombord
 4. Beräknad ankomsttid till destinationshamnen eller ankarplatsen
 5. Beräknad avgångstid från den hamnen eller ankarplatsen
 6. Faktisk ankomsttid (ATA)  - efter förtöjning
  Faktisk avgångstid (ATD) - efter avgång
  (ATA/ATD är krav från hamnstatskontrollen, men kopplas ofta ihop med ankomstanmälan. Observera att ATA/ATD endast krävs av utländska fartyg.)

Anmälan om farligt eller förorenande gods
(Hazmat notification)

        Allmänna uppgifter

 1. Fartygets namn och signalbokstäver samt IMO-nummer eller MMSI-nummer
 2. Destinationshamn
 3. Antal personer ombord
 4. För fartyg som lämnar en svensk hamn eller ankarplats:
  – beräknad avgångstid från avgångshamnen eller ankarplatsen
  – beräknad ankomsttid till nästa destinationshamn
 5. För fartyg som kommer från en hamn utanför Europeiska unionen på väg till en svensk hamn eller ankarplats:
  – beräknad ankomsttid till destinationshamnen eller ankarplatsen.

  Lastuppgifter

 6. Korrekta benämningar på farligt eller förorenande gods, såsom t.ex:
  – officiell transportbenämning på farligt gods som transporteras i förpackad form (IMDG-koden)
  – produktnamn på skadligt flytande ämne som transporteras i bulk (IBC-koden)
  – produktnamn på kondenserande ämne som transporteras i bulk (IGC-koden).
 7. UN-nummer för farligt gods i förpackad form (IMDG-koden) och för ämnen i enlighet med IGC-koden, om sådana UN-nummer finns.
 8. – Klasser och riskgrupper i enlighet med IMDG-koden.
  – Föroreningskategorier och risker i enlighet med IBC-koden.
  – I förekommande fall, fartygsklass enligt INF-koden.
 9. Mängd farligt eller förorenande gods och placering ombord samt, om det fraktas i andra godstransportenheter än tankar, identifieringsnummer på dessa enheter.
 10. En bekräftelse på att det ombord finns en förteckning, ett manifest eller en ändamålsenlig lastplan som närmare beskriver det farliga eller förorenande gods som transporteras och dess placering på fartyget.
 11. Adress (enligt definition i 5 § TSFS 2010:159) där man kan få detaljerad information om lasten.

Särskilt om bunker

Observera att på grund av systemtekniska skäl så är det fortfarande inte möjligt att rapportera bunkers inom EU. Tills annat meddelas ställs det därför inte något krav att fartyg med en bruttodräktighet över 1000 ska rapportera sin bunker.

Avfallsanmälan (Waste notification)

 Fartygets namn, anropssignal och IMO-nummer

 1. Flaggstat
 2. Beräknad ankomst (datum och klockslag)
 3. Beräknad avgång (datum och klockslag)
 4. Tidigare hamn
 5. Nästa hamn
 6. a) Senaste hamn där sludge/oljehaltigt länsvatten avlämnats samt datum för avlämningen
  b) Senaste hamn där fast avfall avlämnats samt datum för avlämningen
 7. Hur mycket avfall som fartyget avser att lämna (allt, en del, inget)
 8. Typ och mängd av avfall och lastrester som ska avlämnas och/eller behållas ombord, specificerat enligt nedan:
   – typ:  
    spilloljor – sludge, länsvatten eller andra (vilka ska anges)
    fast avfall – matavfall, plast, annat (vilket ska anges)
    toalettavfall (inklusive gråvatten)
    lastrelaterat avfall (vilket ska anges)
    lastrester
  – avfall som ska avlämnas (m³)
  – maximal lagringskapacitet för avfall i därför avsedda utrymmen (m³)
  – mängd avfall som behålls ombord (m³)
  – hamn där återstående avfall kommer att avlämnas
  – uppskattad mängd avfall som kommer att genereras mellan anmälan och nästa hamn (m³)
 9. En försäkran att ovanstående uppgifter är riktiga och att det finns tillräcklig lagrings-kapacitet i därför avsedda utrymmen ombord för att förvara allt avfall som genereras till nästa hamn där avfallet ska avlämnas
 10. Underskrift med angivande av datum och tidpunkt

För anmälan om avlämning av lastrester av skadliga ämnen i förpackad form ska även skadliga ämnets officiella transportbenämning och, i förekommande fall, UN-nummer anges.

Hamnstatskontroll (Port State Control - ATA/ATD-anmälan)

Fartygets namn och IMO-nummer.

Uppgift om berörd hamn eller ankarplats.

Fartygets faktiska ankomsttid (ATA) respektive faktiska avgångstid (ATD).
Oftast kopplas ATA/ATD-anmälan ihop med ankomstanmälan.

Anmälan om utökad inspektion (Expanded inspection)

Uppgift om fartyget är föremål för utökad inspektion enligt beskrivning under punkt 13.

Förhandsanmälan om sjöfartsskydd (Maritime security)

Läs mer om detaljer på Kustbevakningens hemsida.