Protest mot för hög svavelhalt i bunkerolja

Om ett fartyg analyserar bunkerolja som levererats till fartyget och det vid analysen visar sig att svavelhalten inte överensstämmer med vad som är angivet på bunkerkvittot ska fartyget underrätta sin flaggstat om detta.  Svenskflaggade fartyg ska vända sig till Transportstyrelsen.

Protesten ska lämnas av den ansvariga ombord i form av en "Notification-of-protest" tillsammans med en kopia av bunkerkvittot och analysrapporten.

Eftersom det kan förekomma differenser vid analyser av svavelhalten i bunkerolja så är det alltid det representativa oljeprovet (som av leverantören överlämnats till fartyget vid själva bunkringen, det så kallade MARPOL-provet) som är det avgörande. Transportstyrelsen kan därför i särskilda fall begära att få tillgång till det representativa oljeprovet för vidare analys.

Om leverantören av bunkeroljan finns i ett annat land än Sverige ska Transporstyrelsen informera behörig myndighet i leverantörens hemland så att dessa kan vidta åtgärder mot leverantören.

Protesten ska tillsammans med en kopia av bunkerkvittot och analysrapporten skickas till Transportstyrelsen, sjöfartsavdelning, antingen per e-post: sjofart@transportstyrelsen.se
eller per telefax: 011-239934.

Ytterligare information om gällande regler finns i MEPC/Circ.472 samt MARPOL 73/78, Annex VI, Reg.18. Riktlinjer för oljeprover återfinns i MEPC.182(59). Tolkningsdokument gällande svavelhalt i bunkerolja och bunkerverifikation förfaranden enligt MARPOL Annex VI - MEPC.1/Circ.614


Protest skickas till Transportstyrelsen

Protest skickas till Transportstyrelsen till något av följande:

Post:
Transportstyrelsen
Sjö-och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

E-post:
sjofart@transporstyrelsen

Telefax: 011-23 99 34

 

Vid övriga frågor:
Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!