Bristande tillgång på marint bränsle

Om fartyg inte kunnat köpa marint bränsle med en svavelhalt på maximalt 0,10 % ska detta rapporteras till Transportstyrelsen och behörig myndighet i destinationshamnen.

Fartyget ska kunna visa en förteckning över vilka åtgärder som vidtagits för att bunkra lågsvavligt marint bränsle. Det ingår även att kunna bevisa att man försökt att hitta alternativa källor för bunkring.

Bevis med förteckning över olika aktiviteter för att bunkra lågsvavligt bränsle skickas till något av följande.

Post:
Transporstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

E-post:
sjofart@transporstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!