SOx - svaveloxider

Utsläpp av svaveloxider bidrar bland annat till försurningen av våra hav och skogar. Sjöfarten står för en betydande del av de globala svavelutsläppen. På Transportstyrelsen arbetar vi med regelutveckling, införlivande av gällande internationella regler och tillsyn av dessa i syfte att minska svavelutsläppen. Detta inbegriper även regelverk för att möjliggöra efterlevnad av svavelreglerna, till exempel regelverk för alternativa bränslen och utsläppsminskningsmetoder.

På Transportstyrelsen arbetar vi med regelutveckling, införlivande av gällande internationella regler och tillsyn av dessa i syfte att minska svavelutsläppen. Detta inbegriper även regelverk för att möjliggöra efterlevnad av svavelreglerna, till exempel regelverk för alternativa bränslen och utsläppsminskningsmetoder.

Det finns gränsvärden för svavelhalten i bränsle som används ombord på fartyg. Kraven skiljer sig åt beroende på var fartyget befinner sig. Trenden för svavelutsläppen från sjöfart i svenskt närområde är att utsläppen minskar. Till stor del beror detta på att Östersjön och Nordsjön är så kallade svavelkontrollområden (SECA) och en skärpning av utsläppskraven globalt från 1 januari 2020. Gällande krav idag är:

  • Inom SECA-området får svavelhalten inte överstiga 0,10 viktprocent från 1 januari 2015
  • På övriga vattenområden får svavelhalten inte överstiga 0,50 viktprocent

Kraven om svavelhalten i bränsle som används ombord är reglerat både genom den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) miljöregelverk MARPOL Annex VI och genom EU-lagstiftning (direktiv 1999/32/EG som reviderats via 2005/33/EG och 2012/33/EU). EU-lagstiftningen är införlivad i svensk lag genom Svavelförordningen (SFS 2014:509).

Fartyg ska lämna in en protest mot för hög svavelhalt i det bränsle som de använt ifall det vis en analys visar sig att det bränsle som levererats till fartyget inte överensstämmer med vad som är angivet på bunkerkvittot. För svenskflaggade fartyg ska denna protest lämnas in till Transportstyrelsen.

Mer information kring svavelbestämmelserna, utsläppsminskningsmetoder och protest mot för hög svavelhalt hittar du via länkarna till vänster.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!