Nya funktionsbaserade regler för bemanning och behörigheter

Den 2 oktober slutrapporterade Transportstyrelsen regeringsuppdraget gällande en översyn av de nationella reglerna för behörigheter och bemanning. 

Översyn av behörighetsregler

Transportstyrelsen har slutfört ett uppdrag med syfte att ge ökade möjligheter för sjömän inom skärgårdstrafiken att tillgodoräkna sig tillräcklig behörighetsgivande tjänstgöring och ge ökade möjligheter för rederierna att bemanna sina fartyg. Uppdraget har resulterat i föreskriftsändringar vilka trädde ikraft den 1 januari 2018.

Funktionsbaserade regler för bemanning

Transportstyrelsen föreslog också nya regler gällande funktionsbaserad bemanning av vissa fartyg. Utgångspunkt för förslaget var att de berörda fartygen inte längre ska omfattas av kravet på bemanningsbeslut och att redarna istället ansvarar för att ta fram och fastställa bemanningsplaner. Detta bedömdes ge redaren både en större flexibilitet och ett tydligare ansvar för fartygens bemanning. Tanken var även att fartyg skulle kunna ha olika bemanningsplaner för olika verksamhetssituationer istället för att ha ett bemanningsbeslut från Transportstyrelsen som gäller för alla situationer.

Under hösten 2017 var Transportstyrelsens förslag ute på externremiss. Remissvaren visade att man inte ansåg att en funktionsbaserad bemanning skulle ge en tillräckligt stor effekt jämfört med nuvarande system avseende flexibilitet. Samtidigt skulle det vara väldigt krävande att genomföra förslaget både för branschen och för myndigheten.

Då remissinstanserna såg fler nackdelar än fördelar med förslaget så ser Transportstyrelsen att det inte finns tillräcklig grund för att genomföra det.

Näringsdepartement stödjer Transportstyrelsens bedömning att regeringsuppdraget gällande funktionsbaserad bemanning ska avslutas utan ytterligare åtgärd.

Projektorganisation och referensgrupp

Transportstyrelsen har genomfört regeringsuppdraget genom ett projekt kallat RUBB (regeringsuppdrag för bemanning och behörigheter).

Projektet etablerade under hösten 2016 en extern referensgrupp bestående av olika organisationer, myndigheter, fackförbund och enskilda aktörer. Genom möten och mejlutskick har referensgruppen getts möjlighet att diskutera och påverka förslagen som projektgruppen arbetat fram.

Kontaktuppgifter

Om ni har frågor med anledning av regeringsuppdraget är ni välkomna att mejla till:

sjofart.behorighet@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!