Nya ändringar i Sjöarbetskonventionen

År 2014 beslutades ändringar av 2006 års sjöarbetskonvention (MLC). Ändringarna består av införandet av ett system för ekonomisk trygghet för strandsatta sjömän och ett system för ekonomisk trygghet vid sjömans dödsfall eller långvariga invaliditet orsakad av skada, sjukdom eller risk i arbetet. Ändringarna träder ikraft den 18 januari 2017.

Implementeringen av ändringarna

Näringsdepartementet och regeringen har gjort bedömningen att Sverige, främst av solidaritetsskäl, ska acceptera ändringarna av konventionen och har samtidigt bedömt att sjömän på svenska fartyg redan är tillförsäkrade ett skydd som i rimlig utsträckning svarar mot konventionens nya krav. Genom befintliga författningar och bestämmelser i kollektivavtal har Sverige bedömts ha en reglering som enligt konventionens terminologi är i huvudsak likvärdig med konventionens reglering och som uppfyller intentionerna i denna. Några ändringar i lag eller förordning har alltså inte gjorts och kommer inte att göras.

Konventionsändringen innebär emellertid att bilagorna 3 och 4 i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet, såsom de ser ut idag, behöver ändras. I bilagorna anges vad en besiktning inför utfärdande av sjöarbetscertifikat ska omfatta och vad en mer ingående inspektion ska omfatta vid en kontroll av utländska fartyg som kommer till Sverige. De båda bilagorna innehåller idag fjorton likalydande punkter. I och med konventionsändringarna ska två punkter läggas till:

• Ekonomisk trygghet för hemresa (regel 2.5)
• Ekonomisk trygghet som gäller redarens ansvar (regel 4.2)

Vad händer nu?

Sjöarbetscertifikatet fortsätter att vara giltigt till dess att det ska förnyas. Vid inspektion för förnyelse kommer de nya kraven införas på försäkran om överensstämmelse I och II (DMLC I och II), där det i försäkran om överensstämmelse I redogörs för hur Sverige har en i huvudsak likvärdig uppfyllelse av de nya kraven.

Fram tills dess att sjöarbetscertifikatet ska förnyas ska det Statement som Transportstyrelsen tagit fram förvaras ombord och visas upp vid hamnstatskontroller. Ni finner Transportstyrelsens Statement här.

Vid eventuella frågor kontakta Transportstyrelsens kundtjänst sjöfart.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!