Standarder

För att få detaljerade anvisningar vid provning är det bra att följa harmoniserade standarder.

Provning av båtar utgår ifrån grundläggande krav som är specificerade i Transportstyrelsens föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar. Då kraven är kortfattade och inte så specifika finns harmoniserade standarder med mer detaljerade anvisningar om vad som ska provas. Det är inte obligatoriskt att följa de harmoniserade standarderna, men om man gör det anses de aktuella kraven uppfyllda.

Alla krav har motsvarande standarder

Nästan alla grundläggande krav har en eller flera standarder knutna till sig. Standarderna revideras vart femte år eller när särskilda skäl finns. Den senast utgivna versionen av en standard ska alltid användas. Listan över harmoniserade standarder anger tidpunkter när en standard ersätts av en ny. Ett fåtal av standarderna finns översatta till svenska. De kan köpas som tryckta dokument eller som filer. Flera europeiska försäljningskanaler finns. Prisnivåerna skiljer starkt.

Handbok för standarder och provning

Som hjälp för tillverkare av båtar har Transportstyrelsen tagit fram en handbok för CE-märkning.

Handboken underlättar för båttillverkare att identifiera vilka standarder som är tillämpliga för en given båt. Den innehåller också handledning för hur provning går till och ett koncentrat av gällande standarder.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!