Avgift för registerhållning av fartyg

Med början i februari varje år skickar Transportstyrelsen ut fakturor till de som har fartyg registrerade i fartygsregistret. Fakturorna gäller avgift för registerhållning för det år som fakturan skickades ut. Utskicket riktas till de som var registrerade som ägare till fartyg den 1 januari aktuellt år.

Riksdag och regering har beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter.
De avgifter som beslutas för Transportstyrelsens tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive ärende. Registerhållningsavgiften ska täcka drift, underhåll och utveckling av fartygsregistret samt kostnader för att lämna upplysningar ur fartygsregistret.

Vad är registerhållningsavgift?

För varje fartyg som registrerats i fartygsregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift varje år. Avgiften ska betalas av den som är registrerad som fartygsägare i fartygsregistret. Med fartyg avses både skepp och båt. Vad fartyget används till saknar betydelse.

Vilka fartyg omfattas av avgiften?

Alla skepp och båtar som är registrerade i fartygsregistret den 1 januari omfattas av registerhållningsavgiften för det året, även om fartyget skulle avregistreras under året. Det gör ingen skillnad när på året fartyget avregistreras.

När tas avgiften ut?

Registerhållningsavgifterna för skepp och båtar brukar skickas ut i början av varje kalenderår.

Vem får fakturan?

Om det finns flera registrerade ägare får den som har störst ägarandel fakturan. Om det finns flera ägare som har lika stor andel får den som tidsmässigt först registrerades fakturan. Om det finns ett partrederi antecknat i fartygsregistret får huvudredaren fakturan.

Den som ansökt men inte fått sin ansökan beviljad anses inte som ägare till fartyg.

Det är den som är registrerad som ägare den 1 januari aktuellt år som får fakturan.

Kontakt

I samband med fakturering av registerhållningsavgiften kontaktar många Transportstyrelsen. Det finns därför en risk att det är svårt att komma fram till oss. Vi besvarar alla samtal och mejl så snart vi kan.

Skicka gärna dina frågor med anledning av fakturor via e-post till sjofartsregistret.avgifter@transportstyrelsen.se. All e-post tas om hand och besvaras snarast möjligt. 

Frågor via telefon besvaras klockan 10.00 – 12.00 måndag till fredag på telefonnummer 0771-89 88 98.

Läs mer om avgifterna för sjöfart.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter och fartygsregistrering.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!