Flyktiga organiska föreningar (VOC)

När flyktiga organiska föreningar (VOC) släpps ut i luften kan de bidra till att mer marknära ozon bildas genom kemiska processer. Marknära ozon är skadlig för växter och djur. Transportstyrelsen ansvarar för de bestämmelserna som gäller tankfartyg som anlöper svenska terminaler och hamnar som har en gasåtervinningsanläggning för lastning och lossning av VOC.

Tankfartyg ska vara utrustade med ett gasåterföringssystem för att möjliggöra anslutning till gasåtervinningsanläggningen i land. Gasåterföreningssystemet ska uppfylla de säkerhetsstandarders som anges i MSC/Circ.585. För gastankfartyg gäller anslutningskravet endast när lastnings- och uppsamlingsanläggningarna är av en typ som tillåter att VOC, som inte har sitt ursprung i metan, behålls ombord eller kan överföras på ett säkert sätt till land.

Dessutom ska fartyg som transporterar råolja ha en handlingsplan som är godkänd av fartygets flaggstat. Svenskflaggade fartyg ska ha en handlingsplan som är godkänd av Transportstyrelsen eller klassen (RO, Recognized Organization). Planen ska uppfylla MEPC.185(59), vara fartygsunik och minst:

  1. Innehålla rutiner för att minimera utsläpp av VOC under lastning, sjöresa och lossning
  2. Ta hänsyn till de VOC som bildas vid crude oil washing (COW)
  3. Ange vem som är ansvarig för handlingsplanens genomförande, och
  4. För fartyg på internationell resa, vara skriven på fartygets arbetsspråk och vara översatt till engelska, franska och spanska.

Det finns två IMO cirkulär som beskriver tekniska lösningar för begränsningar av VOC utsläpp för fartyg som transporterar råolja. MEPC.1/Circ.680 och MEPC/Circ.719 MEPC/Circ.719.

Bestämmelserna återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg 13 kap TSFS 2010:96.


Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!