Avfall från fartyg

Avfall från fartyg definieras i förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg och omfattar allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, och som omfattas av tillämpningsområdet för bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpolkonventionen. Även passivt uppfiskat avfall ingår i begreppet avfall från fartyg.

Lastrester omfattar rester av lastmaterial ombord som finns kvar på däck eller i lastrum eller tankar efter lastning och lossning, inbegripet överskott eller spill som uppkommer i samband med lastning och lossning, antingen under våta eller torra förhållanden eller ansamlade i spolvatten, exklusive lastdamm som finns kvar på däck efter sopning eller damm på fartygets externa ytor.

Nedan följer en uppräkning och i vissa fall en definition av de olika avfallstyper som ingår i begreppet avfall från fartyg, samt deras respektive avfallskoder.

Marpol bilaga I - Olja

Avfallskod Avfallstyp
101 oljehaltigt länsvatten
102 oljehaltiga restprodukter (sludge) - oljehaltigt avfall som uppkommer i ett fartygs maskinrum
103 oljehaltigt spolvatten från tankrengöring
104 oljeförorenat barlastvatten
105 avlagringar och slam från rengöring av tankar
999 annat

Marpol bilaga II – Skadliga flytande ämnen (NLS)

Till skadliga flytande ämnen räknas de ämnen som förtecknats i tabellerna i kapitel 17 och 18 i IBC-koden eller i till denna kod hänförlig förteckning av ämnen som klassificerats som kategori X, Y eller Z men ännu inte införts i koden, dock bara i den mån de omfattas av definitionen i första stycket. Förordning (2006:1321).

Avfallskod Avfallstyp
201 ämnen i kategori X
202 ämnen i kategori Y
203 ämnen i kategori Z
204 andra ämnen

Marpol bilaga IV – Toalettavfall 

Toalettavfall omfattar:

  1. Avloppsvatten och annat avfall från varje typ av toalett och urinoar
  2. avloppsvatten från sjukvårdslokaler (apotek, sjukhytt, etc.) via tvättställ, badkar och spygatt placerade i sådana lokaler,
  3. avloppsvatten från utrymmen som rymmer levande djur
  4. annat spillvatten, som är blandat med avloppsvatten definierat enligt 1–3 ovan.
Avfallskod Avfallstyp
401 Toalettavfall

Marpol bilaga V – Fast avfall

Fast avfall omfattar, med undantag för de ämnen som annars är definierade eller förtecknade i TSFS 2010:96, alla sorters matavfall, hushållsliknande avfall, driftavfall, plast, lastrester, förbränningsaska, matolja, fiskeredskap och djurkadaver som genereras under fartygets normala drift och som fortlöpande eller regelbundet ska bortskaffas. Fast avfall omfattar inte färsk fisk och delar därav som har genererats till följd av fiskeverksamhet under resan eller till följd av vattenbruksverksamhet. I vattenbruksverksamhet ingår förflyttning av fisk och skaldjur till vattenbruksanläggningar, samt förflyttning av skördad fisk och skördade skaldjur från sådana anläggningar till land för beredning

Avfallskod Avfallstyp
501 A. plast - Fast material vilket som en grundläggande ingrediens innehåller en eller flera polymerer med hög molekylmassa och vilket formas av värme och/eller tryck, antingen under produktionen av polymeren eller under tillverkningen av den färdiga produkten. Plast har materialegenskaper som sträcker sig från hård och spröd till mjuk och elastisk och omfattar allt fast avfall som består av eller innehåller plast i någon form, inklusive tågvirke och fisknät av syntetmaterial, soppåsar av plast samt aska från förbränning av plastprodukter.
502 B. matavfall - alla förstörda eller icke förstörda livsmedel, inklusive frukt, grönsaker, mejeriprodukter, fjäderfä, köttprodukter och matrester genererade ombord
503 C. hushållsliknande avfall - omfattar alla typer av avfall och som genereras i bostadsutrymmen ombord, med undantag för de ämnen som annars är definierade eller förtecknade i TSFS 2010:96. Exempel på hushållsliknande avfall är pappersprodukter, lump, glas, metall, flaskor, lergods osv. Gråvatten omfattas inte
504 D. matolja - alla typer av ätbara oljor och animaliska fetter som används eller är avsedda att användas för beredning eller tillagning av mat
505 E. förbränningsaska - aska och slagg från avfallsförbränning i incinerator ombord
506 F. driftsavfall - omfattar allt avfall i fast form (inklusive slam) som samlas in ombord i samband med normalt underhåll av fartyget eller under fartygets normala drift, eller används vid stuvning och hantering av last, och som inte omfattas av andra kapitel i TSFS 2010:96. Driftavfall omfattar också rengöringsmedel och tillsatser i spolvatten som används i lastrum och utvändigt. Driftavfall omfattar inte gråvatten, slagvatten eller andra liknande utsläpp av väsentlig betydelse för fartygets drift
507 G. djurkadaver - kropp från ett djur som dör eller avlivas under en resa där det medförs som last ombord
508 H. fiskeredskap - alla fysiska anordningar, delar av anordningar eller kombinationer av komponenter som kan placeras på eller i vattnet eller på havsbottnen i syfte att fånga eller inför kommande fångst eller skörd kontrollera marina organismer eller sötvattensorganismer
509 I. elektroniskt avfall (WEEE)
510 J. lastrester som inte är skadliga för den marina miljön (non-HME)
511 K. lastrester som är skadliga för den marina miljön (HME)

Marpol bilaga VI - Luftföroreningar

Avfallskod Avfallstyp
601 ozonnedbrytande ämnen och utrustning som innehåller sådana ämnen
602 rester från avgasrening

Annat avfall som inte omfattas av Marpol

Avfallskod Avfallstyp
991 passivt uppfiskat avfall – avfall som samlas i nät under fiskeinsatser

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!