Toalettavfall

Här finns information om utsläpp av toalettavfall från fartyg. Du hittar information om vad som räknas som toalettavfall och vilka utsläpps- och utrustningskrav som gäller för fartyg.

Huvudprincipen är att utsläpp av toalettavfall inte får ske inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. Trots förbudet får fartyg, förutom passagerarfartyg, släppa ut toalettavfall under följande förhållanden:

  • Om toalettavfallet är finfördelat och desinficerat och det sker på ett avstånd av mer än tre nautiska mil från närmaste land.
  • Toalettavfall som inte är finfördelat eller desinficerat men som har magasinerats i uppsamlingstank, får släppas ut på ett avstånd av mer än tolv nautiska mil från närmaste land om det inte sker momentant utan med ett måttligt flöde när fartyget är under gång med en fart av minst fyra knop.
  • Toalettavfall som behandlats i en reningsanläggning som om den har installerats före den 1 januari 2010 är certifierad och uppfyller kraven i resolution MEPC.2(VI) och om den installerats den 1 januari eller senare uppfyller kraven i resolution MEPC.159(55).

Ett fartyg ska vara utrustat med system för finfördelning och desinficering av toalettavfall eller reningsanläggning för toalettavfall eller uppsamlingstank för toalettavfall samt även rörledning och pump för ilandlämning av toalettavfall till mottagningsanordningar i hamn.

Nytt förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön från och med 2019

Östersjön är ett område särskilt utsatt för övergödning och har därför definierats som ett specialområde enligt Marpol där striktare regler vad gäller utsläpp från fartyg gäller. Nya regler för utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg började gälla 1 juni 2019 för nya passagerarfartyg. Med nya passagerarfartyg avses ett fartyg för vilket byggnadskontrakt tecknats eller, om byggnadskontrakt saknas, vilket är kölsträckt eller befann sig på motsvarande byggnadsstadium den 1 juni 2019. För befintliga passagerarfartyg träder förbudet mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön i kraft den 1 juni 2021 - MEPC.275(69)

De nya reglerna innebär att antingen installerar fartygen en reningsanläggning som klarar att rena utsläppen från kväve och fosfor ner till vissa bestämda halter eller så lämnar fartygen iland allt sitt toalettavfall till en mottagningsanordning. Reningsanläggningar ombord ska uppfylla kraven i resolution MEPC.227(64).

Vad räknas som toalettavfall?

Toalettavfall, eller ”sewage” definieras i Marpol annex IV enligt följande:

  • Avloppsvatten och annat avfall från varje typ av toalett och urinoar.
  • Avloppsvatten från sjukvårdslokaler.
  • Avloppsvatten från utrymmen som rymmer levande djur.
  • Annat avloppsvatten som är blandat med toalettavfall.

Regler

Reglerna gällande toalettavfall finns beskrivna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg (11 kapitlet), där det även står vilka fartyg som omfattas av bestämmelserna.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!