×

Driftstörning pågår

Just nu går det tyvärr inte att kontakta våra kundtjänster eller växeln på grund av driftstörningar. Felsökning pågår hos vår leverantör.

Avfallsmottagning i fiskehamn

Det ska finnas mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och lastrester i fiskehamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen. Till det fartygsgenererade avfallet räknas avfall som uppkommer under fartygets drift och kan exempelvis vara hushållsavfall, toalettavfall och gråvatten men innefattar också sådant avfall som fiskebåtar får upp som bifångst, exempelvis plast och annat icke biologiskt nedbrytbart material från fiskefartyg. Fiskehamnen ska även ha en avfallshanteringsplan och lämna information om hamnens avfallshantering till de fartyg som besöker hamnen.

Reglerna för fiskehamnar står i föreskrift SJÖFS 2001:12 och innebär bland annat att fiskehamnar är ansvariga för att ha mottagningsanordningar och ta emot fartygsgenererat avfall och lastrester som fartygen har behov av att lämna. En fiskehamn är per definition en hamn som är hemmahamn för fiskefartyg eller som ger service till fiskefartyg. I begreppet fiskehamn ingår inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser. Mottagningsanordning kan vara en fast, flytande eller rörlig anordning som är avsedd för omhändertagande av avfall.

Om en hamn är inrättad som en fritidsbåtshamn men samtidigt är hemmahamn för en eller flera fiskefartyg så ska hamnen uppfylla föreskrifterna för både fiskehamn och fritidsbåtshamn. Reglerna för fritidsbåtshamnar står i föreskrift SJÖFS 2001:13.

Vad för avfall ska fiskehamnen ta emot?

Fiskehamnen ska ta emot fartygsgenererat avfall och lastrester från de fartyg som har behov av att lämna. Fartygsgenererat avfall betyder det avfall som uppkommer under fartygets drift och kan exempelvis vara hushållsavfall, toalettavfall, gråvatten och kasserad fiskeutrustning och det innefattar även sådant avfall som fiskebåtar får upp som bifångst, exempelvis plast och annat icke biologiskt nedbrytbart material från fiskefartyg. Bifångst kan vara allt möjligt slags skräp, till exempel gamla nät eller "spökgarn", vajer, rep, bojar, med mera. Lastrester är rester av last ombord som finns kvar efter avslutad lossning eller rengöring och det innefattar också förorenat barlast- och tankspolvatten samt överskott och spill som uppkommer i samband med lastning och lossning.

Kostnad för avfallsmottagning

Avfallsmottagningen ska ingå i hamnavgiften och hamnen får inte ta specifikt betalt för att ta emot avfall. Om hamnen inte tar ut någon hamnavgift så säger föreskriften att det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns mottagningsanordningar, inte heller fastighetsägaren får ta ut någon specifik avgift för avfallsmottagning.

Hamnens skyldighet att informera fartygen om avfallsmottaningen

Den som ansvarar för en mottagningsanordning i en fiskehamn ska informera fartygen som använder hamnen om hur mottagning av avfall sker och vilka mottagningsanordningar som finns. Informationen ska innehålla en karta eller skiss som visar var hamnens mottagningsanordningar finns, en förteckning över de avfallsslag som normalt tas emot i hamnen och en beskrivning av avlämningsförfarandet.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!