Avfallsmottagning i fiskehamn

Det ska finnas mottagningsanordningar för avfall från fartyg i fiskehamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen.

Regeländringar från och med 1 maj 2023

De regeländringar som träder i kraft den 1 maj 2023 i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2023:15) om mottagning av avfall från fartyg  innebär vissa förändringar för fiskehamnar. Det tillkommer exempelvis krav på att fiskehamnar ska ha en avfallshanteringsplan som är godkänd av Transportstyrelsen och separata mottagningsanordningar för passivt uppfiskat avfall samt en ny skyldighet att utfärda avfallsavlämningskvitto till fiskefartyg som har en bruttodräktighet över 300 och en längd över 45 m. Informationen på denna sida är uppdaterad så att den följer de nya kraven.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2023:15)

Fiskehamn

En fiskehamn är per definition ”en hamn som utformats för att ta emot fiskefartyg och som utgör utgångspunkt för fiskefartygs verksamhet” och fiskefartyg definieras som ”ett fartyg som är utrustat och i kommersiellt syfte an­vänds för att fånga eller bereda fisk eller andra lev­ande tillgångar ur hav, sjöar eller andra vattendrag”.

Således ska de hamnar som passar under denna hamndefinition anses vara fiskehamnar. Små bryggor och enkla förtöjningsplatser är undantagna från kravet att ha mottagningsanordningar.

Delad hamn – fiskehamn/fritidsbåtshamn

Det är vanligt förekommande i Sverige att fiskefartyg och fritidsbåtar nyttjar delar av samma hamn, därför finns det hamnar som kommer omfattas av både regelverket för handels, industri- och fiskehamnar samt av regelverket för fritidsbåtshamnar.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar (2023:12)

Om en hamn till största del nyttjas av fritidsbåtar och endast ett fåtal fiskefartyg använder hamnen samtidigt som fiskefartygens behov av avfallsavlämning är så litet att de kan använda mottagningsanordningarna som inrättats för fritidsbåtar och ingå i den avfallshanteringsplan som upprättats enligt TSFS 2023:12.

Den del som nyttjas av ett fåtal fiskefartyg behöver då alltså inte ha mottagningsanordningar eller upprätta avfallshanteringsplan enligt TSFS 2023:15. 

En mottagningsanordning kan vara en fast, flytande eller rörlig anordning som är avsedd för att ta emot avfall från fartyg.

Vad för avfall ska fiskehamnen ta emot?

Fiskehamnen ska ta emot sådant avfall från fartyg som de fartyg som normalt anlöper hamnen har behov av att avlämna. Avfall från fartyg omfattar allt avfall, inbegripet lastrester, som uppstår under ett fartygs drift eller under lastning, lossning och rengöring, och som omfattas av tillämpningsområdet för bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpolkonventionen.

Även passivt uppfiskat avfall ingår i begreppet avfall från fartyg och ska tas emot separat i fiskehamnar, dvs. passivt uppfiskat avfall ska tas emot i en mottagningsanordning avsedd enbart för sådant avfall.

 • alla sorters matavfall
 • hushållsliknande avfall
 • driftavfall
 • plast
 • lastrester
 • förbränningsaska
 • matolja
 • kasserad fiskeutrustning,
 • toalettavfall
 • sludge och oljehaltigt länsvatten 
 • lastrester

Passivt uppfiskat avfall är avfall som samlas i nät under fiskeinsatser. Avfall från fartyg omfattar inte färsk fisk och delar därav som har genererats till följd av fiskeverksamhet under resan eller till följd av förflyttning av fisk och skaldjur till vattenbruksanläggningar, samt förflyttning av skördad fisk och skördade skaldjur från sådana anläggningar till land för beredning.

Avfall ska samlas in separat i enlighet med 3 kap. Avfallsförordningen (2020:614).

Den som bryter mot skyldigheten att ha mottagningsanordning kan påföras en sanktionsavgift á 135 000 kronor.

Passivt uppfiskat avfall ska i fiskehamnar samlas in separerat från övrigt avfall. Den som är ansvarig för mottagningsanordningen för passivt uppfiskat avfall ska senast den 28 februari varje år sammanställa och skicka in uppgifter om mottagen volym eller kvantitet för föregående kalenderår till Transportstyrelsen.

Detta innebär att fiskehamnarna ska rapportera uppgifter om mottaget passivt uppfiskat avfall under 2023 senast 28 februari 2024. Transportstyrelsens förhoppning är att en E-tjänst för detta syfte ska finnas på plats vid 2023-2024. Om inte ska rapporteringen ske i särskild blankett, som länkas till denna sida.

Avfallshanteringsplan

Den eller de som ansvarar för en mottagningsanordning för fiskefartyg ska ha en avfallshanteringsplan som är godkänd av Transportstyrelsen. De uppgifter avfallshanteringsplanen ska innehålla framgår av 7 kap. 5 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg (2023:15). Transportstyrelsen kommer inom kort att publicera en blankett för ändamålet.

Avfallsplanen ska revideras minst var femte år eller när det sker väsentliga förändringar av hamnens drift. När planen ska revideras ska den reviderade planen lämnas till Transportstyrelsen minst tre månader innan den föregående planen har löpt ut. Inför upprättande och revidering av avfallshanteringsplaner ska samråd hållas med hamnanvändare, representanter från kommunen och andra berörda parter. 

Den som bryter mot skyldigheten att upprätta och inneha en godkänd avfallshanteringsplan kan påföras en sanktionsavgift á 50 000 kronor.

Kostnader för handläggning av avfallshanteringsplaner

Fiskehamnar kommer att debiteras en löpande timavgift för godkännande och tillsyn som rör avfallshanteringsplaner, i enlighet med Transportstyrelsens avgiftsföreskrift TSFS 2016:105.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!