Avfall

Toalettavfall och fast avfall får inte släppas ut från fartyg på svenskt sjöterritorium och ekonomiska zon, med vissa undantag. Fartyg ska lämna allt fartygsgenererat avfall och lastrester, som är förbjudet att släppa ut, till mottagningsanordning i hamn. Hamnarna har skyldighet att ta emot avfall från fartyg som anlöper hamnen.

Revidering av Transportstyrelsen föreskrifter pågår utifrån ändringar i direktiv 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. 

Ändringar i SJÖFS 2001:12 och SJÖFS 2001:13 om mottagning av avfall från fartyg samt fritidsbåtar (transportstyrelsen.se)

Ändringar i TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg (transportstyrelsen.se)

 

Det avfall som ska lämnas i en hamn ska förhandsanmälas till Maritime Single Window (MSW) på Sjöfartsverkets webbplats.

Förhandsanmäl avfallslämning via Maritime Single Window (MSW)

Fartygsgenererat avfall är, till skillnad från lastrester, sådant avfall som uppstår genom fartygets drift. Material som används för att stuva last räknas, då det blir avfall, som fartygsgenererat avfall. Det fartygsgenererade avfall som omfattas av obligatorisk ilandlämning är oljehaltigt länsvatten, sludge, toalettavfall och fast avfall.

Det ska finnas mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall och lastrester i alla hamnar och varv för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fartyg som normalt anlöper hamnen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!