Avfall

Avfall från fartyg får inte släppas ut från svenska fartyg eller från fartyg på svenskt sjöterritorium och ekonomiska zon, med vissa undantag. Fartyg ska lämna allt avfall från fartyg som det är förbjudet att släppa ut, till mottagningsanordning i hamn, med vissa undantag. Hamnarna har skyldighet att ta emot avfall från de fartyg som normalt anlöper hamnen.

Svenska bestämmelser om fartygs utsläpp av avfall och hamnars mottagning av avfall grundas på den internationella miljökonventionen Marpol, EUs mottagningsdirektiv 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg och Helsingforskonventionen.

Implementeringen av mottagningsdirektivet 2019/883 i det svenska regelverket har varit försenat men från och med 1 maj 2023 är både lag, förordning och föreskrifter på plats.

De svenska bestämmelserna är implementerade genom lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg samt genom Transportstyrelsens föreskrifter.

Vad gäller regler för fartygens avfallshantering står dessa i TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg. Regler för avfallsmottagning i handels-, industri- och fiskehamnar står i nytrycket TSFS 2023:15 om mottagning av avfall från fartyg. I och med detta nytryck så upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg. Av nytrycket följer också en ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:19) om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment, TSFS 2023:17.

Ändringarna i TSFS 2010:96 innebär bland annat att:

  • det införs en möjlighet till automatiskt undantag från obligatorisk avfallsavlämning då fartyg har tillräcklig särskild lagringskapacitet
  • kraven för att ansöka om undantag från avfallsavlämning och avfallsanmälan för fartyg i reguljär linjetrafik skärps
  • det tillkommer krav på fartygen att rapportera uppgifter från avfallsavlämningskvitton i MSW.

Vad gäller nytrycket Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2023:15) om mottagning av avfall från fartyg så innebär det bland annat att:

  • kostnadstäckningssystem som anger hur hamnar får ta ut avgift för mottagande av avfall ändras
  • det införs kvittokrav vid avfallsavlämning, samt
    bestämmelserna för hamnarnas avfallshanteringsplan ändras.

Ta del av de nya författningarna

TSFS 2023:14 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

TSFS 2023:15 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg

TSFS 2023:17 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2022:19) om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!