Skepp

Alla svenska skepp som har en största längd överstigande 24 meter ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel. Registreringsplikten gäller även fritidsskepp.

Huvudregeln är att ett skepp ska ha svensk ägare till mer än hälften för att kunna registreras i det svenska fartygsregistret.

Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in vid registrering av ditt skepp.

Skeppet kan inte vara registrerat i flera länder samtidigt

Ett skepp får, enligt svensk lagstiftning, inte vara registrerat i något annat lands fartygsregister om det ska kunna registreras i Sverige. Därför krävs ett avregistreringsintyg från skeppets tidigare hemland eller ett intyg som visar att det inte var infört i något fartygsregister. För att ett avregistreringsintyg ska godkännas ska fartygsregistret ha samma funktion som det svenska, dvs. vara ett rättighetsregister (inskrivningsregister).

Läs mer om registrering för Utländska skepp 

När tidigare registrering saknas

Om skeppet inte varit registrerat i det tidigare hemlandet måste ägarförhållanden bakåt i tiden, till senaste registrering i något land eller byggnadsvarvet, vara utredda.

Tidigare köpehandlingar/kvittenser och utredningar om firmateckningsrätt måste ges in i original för varje tidigare ägare. Kontakta sjöfartsregistret för ytterligare information.

Utländsk ägare

Om hälften eller mer av skeppet har utländsk ägare från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan det få föras in i det svenska registret.

För privatpersoner gäller regeln om fri rörlighet för personer inom Europeiska gemenskapen. Skeppet måste vanligtvis finnas i Sverige och ägaren vistas i Sverige.

För bolag är registrering möjlig om skeppet ingår i en ekonomisk verksamhet som etablerats i Sverige och skeppets drift leds och kontrolleras från Sverige.

Registrering kan vara möjlig även för skepp med ägare som inte uppfyller kraven ovan men då måste dispens sökas hos Transportstyrelsen, Sjöfartsregistret. Kontakta Transportstyrelsens Sjöfartsregister angående detta.

Checklista angående registrering av skepp köpt i utlandet

För att ett skepp skall kunna registreras i det svenska fartygsregistret behöver äganderätten till fartyget kunna härledas tillbaka till den som senast var inskriven ägare till skeppet i ett lands officiella fartygsregister. Därför skall ett avregistreringsintyg från fartygets tidigare hemland inges i original.

Har fartyget aldrig varit registrerat i utländskt register skall ett ickeregistreringsintyg från fartygets tidigare hemland (eller hemländer om fartyget haft olika ägare och dessa varit hemmahörande i olika länder) inges i original. Har fartyget aldrig varit registrerat behöver äganderätten visas tillbaka till tillverkningsvarvet och ansökan i så fall kompletteras med ett Builder's Certificate i original samt förvärvshandlingar för alla ägare samt bevis om firmateckningsrätt m.m.

Firmateckning kan visas genom ett bolagsbevis, har det land som skeppet kommer ifrån inte ett bolagsregister, kan köpehandlingen förses med intyg av notarius publicus om behörighet att företräda säljarbolaget (s k notarisering). Intygandet skall avse både att personen är behörig att företräda säljarbolaget och har personligen tecknat på handlingen. Därefter skall handlingen förses med apostille som visar notarius publicus behörighet att utfärda ett sådant intyg. Om bolagsbevis ges in skall handlingen företes på engelska eller vara översatt av auktoriserad översättare

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!