Avgift för registerhållning av fartyg

Med början i februari 2020 skickar Transportstyrelsen ut fakturor till de som har fartyg registrerade i vårt fartygsregister. Fakturorna gäller avgift för registerhållning under 2020. Utskicket riktas till de som var registrerade som ägare till fartyg den 1 januari 2020.

Riksdag och regering har beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter. Grundtanken med avgiftsförändringarna är att trafikslagen ska få mer lika villkor. Finansieringsformen startade vid årsskiftet 2011.

De avgifter som beslutas för Transportstyrelsens tjänster och produkter är beräknade på den kostnad som är kopplad till respektive ärende. Registerhållningsavgiften ska täcka drift, underhåll och utveckling av fartygsregistret samt kostnader för att lämna upplysningar ur fartygsregistret.

Vad är registerhållningsavgift?

För varje fartyg som registrerats i fartygsregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift varje år. Avgiften ska betalas av den som är registrerad som fartygsägare i fartygsregistret. Avgiften för 2020 är 600 kronor. Med fartyg avses både skepp och båt. Vad fartyget används till saknar betydelse.

Vilka fartyg omfattas av avgiften?

Registrerade skepp och båtar oavsett vid vilken tidpunkt de registrerats under året omfattas av registerhållningsavgiften.

När tas avgiften ut 2020?

Registerhållningsavgiften för skepp skickas ut med start i februari 2020. Registerhållningsavgift för båt skickas ut med start en månad senare.

Vem får fakturan?

Om det finns flera registrerade ägare får den som har störst ägarandel fakturan. Om det finns flera ägare som har lika stor andel får den som tidsmässigt först registrerades fakturan. Om det finns ett partrederi antecknat i fartygsregistret får huvudredaren fakturan.

Den som ansökt men inte fått sin ansökan beviljad anses inte som ägare till fartyg.

Det är den som är registrerad ägare den 1 januari 2020 som får fakturan.

Kontakt

Många kontaktar Transportstyrelsen med anledning av faktureringen. Risken är därför stor att det är svårt att komma fram. Vi arbetar med att korta tiden för att nå handläggare.

Skicka gärna dina frågor med anledning av fakturor via e-post till sjofartsregistret.avgifter@transportstyrelsen.se. All e-post tas om hand och besvaras snarast möjligt. 

Frågor via telefon besvaras klockan 10.00 – 12.00 måndag till fredag på telefonnummer 0771-89 88 98.

Läs mer om avgifterna för sjöfart.

Läs mer om Transportstyrelsens avgifter och fartygsregistrering.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!